Barn­mors­kor be­hövs när ele­ver frå­gar om sex

Vi i Väsby - - Nyheter - FO­TO: MOSTPHOTOS

Krist­de­mo­kra­ter­na i Upplands Väs­by har un­der en lång tid följt ut­veck­ling­en av kom­mu­nens ung­domsmot­tag­ning. Vi har he­jat på när mot­tag­ning­en ge­nom­gick en ut­bild­ning för att nu kun­na ti­tu­le­ra sig som en HBTQ-di­plo­me­rad mot­tag­ning. Det­ta känns myc­ket bra så att al­la ung­do­mar kän­ner sig än mer väl­kom­na till mot­tag­ning­en.

Vi glad­des ock­så åt att mot­tag­ning­en för någ­ra år se­dan fick mot­ta Upplands Väs­by kom­muns kva­li­tets­pris och in­no­va­tions­pris.

Ung­domsmot­tag­ning­en har på många sätt vi­sat att de är be­ty­del­se­ful­la för kom­mu­nens ung­do­mar. Det­ta är na­tur­ligt­vis nå­got som vi vär­de­sät­ter och vill ut­veck­la.

I dag, pre­cis som i al­la ti­der, finns unga som med blan­dad ny­fi­ken­het och oro har många frå­gor som be­rör sex, den eg­na krop­pen, re­la­tio­ner och lus­ten. Bland de många frå­gor­na finns ock­så den of­ta out­ta­la­de frå­gan – är det ”nor­malt” att kän­na så här? Vi som är äld­re vet att det är ”nor­malt” att kän­na så där, men det för­tjä­nar al­la vå­ra unga få hö­ra av nå­gon de kan li­ta på – när de und­rar som mest.

I skol­la­gen står att sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning­en ska va­ra lik­vär­dig – oav­sett vem man är och vil­ken sko­la man går i. Det­ta är en väl­digt vik­tig frå­ga för oss krist­de­mo­kra­ter. Al­la unga män­ni­skor ska få den all­ra bäs­ta BARN­MORS­KOR. En yr­kes­grupp som be­hö­ver in­vol­ve­ras i sko­lor­nas sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten. sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning vi ba­ra kan upp­bringa.

Av egen er­fa­ren­het vet många av oss att den un­der­vis­ning i des­sa frå­gor vi själ­va fick un­der vår skol­gång in­te all­tid höll högs­ta kva­li­tet. Om vi ens fick nå­gon un­der­vis­ning värd nam­net.

Det är ab­so­lut nöd­vän­digt att sex­och sam­lev­nads­un­der­vis­ning­en hål­ler högs­ta kva­li­tet och då bör den kun­na ut­fö­ras av en yr­kes­grupp med stor kom­pe­tens i frå­gan. Krist­de­mo­kra­ter­na i Upp­land Väs­by vill att barn­mors­kor in­vol­ve­ras som ut­bil­da­re ute i sko­lor­na. Barn­mors­kor­na, till­sam­mans med skolskö­ters­kor och lä­ra­re, kan ak­tivt ar­be­ta med sex – och sam­lev­nads­frå­gor, från mel­lan­sta­di­et till gym­na­si­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.