De kryssade sig för­bi första­nam­nen

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling

Rös­ter­na till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Väs­by är fär­digräk­na­de. Två av po­li­ti­ker­na, Leif Bej­hed (V) och Maria Tu­vesson (MP), var så po­pu­lä­ra bland väl­jar­na att de per­son­krys­sa­des för­bi första­nam­nen på val­sed­lar­na.

Leif Bej­hed stod som sjät­te­namn på Väns­ter­par­ti­ets val­se­del. Men han fick 124 per­son­kryss och tog sig där­med för­bi första­nam­net An­ders Rosén som ”ba­ra” fick 116 per­son­kryss. Där­med ham­nar Leif Bej­hed i topp för Väns­ter­par­ti­et och säk­rar en av par­ti­ets fy­ra sto­lar i full­mäk­ti­ge.

– Jag trod­de in­te att det skul­le hän­da den här gång­en ock­så, men un­der sker ju. Jag är väl­digt tack­sam och glad för var­je kryss jag fick, sä­ger han.

Sam­ma sak hän­de Leif Bej­hed i för­ra va­let: då stod han som fjär­de­namn på Väns­ter­par­ti­ets lis­ta och fick flest per­son­kryss av al­la så att han ham­na­de i topp. Kom­mu­nal­råds­pos­ten – allt­så hel­tids­job­bet som po­li­ti­ker – gick dock till An­ders Rosén. Men Leif Bej- hed blev ord­fö­ran­de för kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

– Vi kom över­ens om att han skul­le bli kom­mu­nal­råd och jag skul­le få en bra po­si­tion.

Nu är för­hand­ling­ar­na mel­lan par­ti­er­na i full gång ef­ter va­let. Fort­fa­ran­de finns ing­en fär­dig upp­gö­rel­se om vil­ka par­ti­er som ska sty­ra Upp­lands Väs­by kom­mun de kom­man­de fy­ra åren.

– Vi vet in­te vad som ska hän­da. Jag oro­as att Väns­tern ska ha­kas av, och Cen­tern och Li­be­ra­ler­na ha­kas på så att det blir ett mi­no­ri­tets­sty­re av S, MP, VB, C och L. I så fall kom­mer vi bli en stark op­po­si­tion, sä­ger Leif Bej­hed.

Går du om An­ders Rosén nu in­om Väns­ter­par­ti­et?

– Ing­en chans. Vi tror in­te på per­son­kryss, vi har in­te den for­ma­li­se­ring­en i par­ti­et. Vi har valt An­ders Rosén på ett med­lemsmö­te till vår kom­mu­nal­råds­kan­di­dat.

Även hos Mil­jö­par­ti­et har det bli­vit en roc­kad i top­pen på grund av per­son­rös­ter­na. Lars Val­ters­son stod som första­namn på par­ti­ets lis­ta, men tvåan Maria Tu­vesson krys­sa­des för­bi ho­nom med 127 per­son­kryss och drygt tio pro­cent av rös­ter­na mot Lars Val­ters­sons 58 kryss.

– Det känns väl­digt ro­ligt och jag blir glad för att jag får det här star­ka stö­det; att de som rös­ta­de på mig i det för­ra va­let har fort­satt starkt för­tro­en­de för mig som po­li­ti­ker. Det stär­ker mig i det fort­sat­ta ar­be­tet, sä­ger Maria Tu­vesson.

Förändras makt­ba­lan­sen in­om Mil­jö­par­ti­et nu?

– Den di­a­lo­gen har vi in­te. Nu har vi en di­a­log par­ti­er­na emel­lan om att hit­ta en ma­jo­ri­tet. Men jag tar med mig det­ta i det fort­sat­ta ar­be­tet. Det känns jät­te­ro­ligt. Starkt.

Fot­not: En­dast Väns­ter­par­ti­et och Väs­bys Bäs­ta ha­de två kan­di­da­ter som per­son­krys­sa­des in i kom­mun­full­mäk­ti­ge (fick minst 50 kryss och minst fem pro­cent av par­ti­ets rös­ter). Öv­ri­ga par­ti­er ha­de max­i­malt en kan­di­dat som val­des in med per­son­kryss. Kan­di­da­rer­na är Leif Bej­hed och An­ders Rosén (V), re­spek­ti­ve Ro­land Storm och Andrea Möl­ler­berg (VB).

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

SUPERKRYSSARE. Leif Bej­hed (V) och Maria Tu­vesson (MP) per­son­krys­sa­des för­bi första­nam­nen på val­sed­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.