MER Se­ri­en ”Hårt ar­be­te”

Vi i Väsby - - Nyheter -

I DO­KU­MEN­TÄ­REN mö­ter vi ett fem­ton­tal pen­sio­nä­rer som läm­na­de ett fat­tigt ef­ter­krigs­Fin­land för att kom­ma och job­ba ett par år i Sve­ri­ge, men som se­dan blev kvar. De har stä­dat, kört last­bil, svet­sat, stått på fa­briks­gol­ven, job­bat på var­vet och i re­stau­rang­bran­schen.

CIR­KA 700 000 per­so­ner i Sve­ri­ge be­räk­nas som förs­ta, and­ra och tred­je ge­ne­ra­tio­nens sve­rige­fin­län­da­re.

UPP­LANDS VÄS­BY kom­mun hör till finskt för­valt­nings­om­rå­de och har där­med ett sär­skilt an­svar för att vär­na om det fins­ka språ­kets ställ­ning.

SE­RI­EN är på fins­ka och sänds tre sön­da­gar i rad, kloc­kan 18.30 i SVT2, med start den 30 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.