Sto­ra skill­na­der i lä­rar­kost­na­der MER Så myc­ket kos­ta­de un­der­vis­ning­en

Vi i Väsby - - Nyheter - FOTO: MOSTPHOTOS

Ekerö är den Stock­holms­kom­mun som läg­ger minst peng­ar på un­der­vis­ning­en i de kom­mu­na­la grund­sko­lor­na och Danderyd är den som läg­ger mest. Det visar ny sta­tistik från Skol­ver­ket. Väs­by lig­ger bland de dy­ra­re: 68 000 kro­nor per elev och år.

I Sor­se­le kom­mun kos­ta­de un­der­vis­ning­en i den kom­mu­na­la grund­sko­lan 99 500 kro­nor per elev 2017, vil­ket kan jäm­fö­ras med Sim­rishamn där kost­na­den var 46 700 kro­nor per elev – allt­så mind­re än hälf­ten av Sor­se­le. Det är des­sa två kom­mu­ner i Sve­ri­ge som la­de mest re­spek­ti­ve minst peng­ar på un­der­vis­ning i kom­mu­na­la grund­sko­lor un­der fjol­å­ret.

– Till 95 pro­cent be­står un­der­vis­nings­kost­na­den av lä­rar­lö­ner och lö­ner till rek­to­rer, sä­ger José Lu­is Ber­rospi, un­der­vis­nings­råd på Skol­ver­ket, till ny­hets­by­rån Si­ren som har be­gärt ut statistiken.

I ge­nom­snitt kos­ta­de un­der­vis­ning­en 60 700 kro­nor per elev i den kom­mu­na­la grund­sko­lan i Sve­ri­ge för­ra året. Snit­tet för Stock­holms LÄRARTÄTHET. Är en av fak­to­rer­na som på­ver­kar kost­na­den för un­der­vis­ning­en, en­ligt un­der­vis­nings­rå­det José Lu­is Ber­rospi på Skol­ver­ket. län var 61 600. Bå­da är läg­re än i Upp­lands Väs­by, där un­der­vis­nings­kost­na­den var 68 000 kro­nor per elev.

– Det finns fle­ra sa­ker som kan på­ver­ka. Om en kom­mun har fler le­gi­ti­me­ra­de lä­ra­re, lek­to­rer el­ler förste­lä­ra­re, som har hög­re lön, kan det bli dy­ra­re. El­ler om kom­mu­nen har en bätt­re lärartäthet, allt­så helt en­kelt fler lä­ra­re, sä­ger José Lu­is Ber­rospi. Char­lot­te Årling Ekerö Ny­kvarn Norr­täl­je Nynäs­hamn Ös­terå­ker Tä­by Li­din­gö Ha­ninge Vax­holm Val­len­tu­na Bot­kyr­ka Ty­resö Sol­na Värmdö Sig­tu­na Upp­lands-Bro Järfälla Hud­dinge Stockholm Nac­ka Sö­der­täl­je Sa­lem 49 100 50 900 51 700 52 200 52 600 54 600 55 800 56 300 56 700 57 400 57 700 57 800 58 700 59 300 60 200 61 800 62 500 63 600 63 600 63 900 64 800 65 700 68 000 68 200 68 800 76 900

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.