Mål­far­li­ga ”Lol­lo” vill hål­la he­la vägen till eli­tet­tan

Vi i Väsby - - Sport - FOTO: AN­DERS EKSTRÖM

”Det gäl­ler att fort­sät­ta pre­ste­ra och in­te få någ­ra ska­dor.”

BSK:s da­mer har gjort 112 mål hittills i se­ri­en. En dryg tred­je­del av må­len har Lou­i­se Lill­bäck stått för.

– Jag är såklart väl­digt, väl­digt nöjd med min sä­song hittills, sä­ger mål­skyt­ten.

Det blev ba­ra tre mat­cher för skyttedrott­ning­en Ma­lin El­si­lä Eng­dahl i år. Den 32-åri­ga lag­kap­te­nen var gra­vid och nå­gon an­nan var tvung­en att ta hen­nes roll.

En av dem som klev fram var Lou­i­se Lill­bäck.

– Ti­di­ga­re har vi för­li­tat oss på ”Mal­lan” och tänkt att ”hon fix­ar må­len”, sä­ger Lou­i­se Lill­bäck och fort­sät­ter:

– Jag tyc­ker att jag var en av dom som klev fram och tog för mig mer nu i år. Ta möj­lig­he­ten att få en stör­re roll. Ja, det har 19-åring­en från Boll­stanäs onek­li­gen vi­sat i år. ”Lol­lo” har kru­tat in 33 mål hittills på 19 star­ter. Med det har hon gjort en dryg tred­je­del av BSK:s to­ta­la målskörd 2018 och le­der skyt­te­li­gan över­läg­set.

– Jag är såklart väl­digt, väl­digt nöjd med min och la­gets sä­song hittills. Jag är väl­digt stolt över he­la la­get, fort­sät­ter Lol­lo. TOLV. Lou­i­se Lill­bäck har hittills gjort 33 mål, vil­ket är tolv mer än tvåan. Dess­utom har ”Lol­lo” gjort sju på­sar i cu­pen.

En an­nan för­kla­ring till de många må­len är att hon nu­me­ra ba­ra spe­lar for­ward.

– Jag var på mitt­fäl­tet ifjol och spe­la­de mitt­mitt i vå­ras. Nu är jag ba­ra for­ward och över­lag har jag vå­gat ta för mig me­ra. Jag ut­nytt­jar min snabb­het och va­rit på rätt plats vid rätt till­fäl­le.

– Sam­ti­digt har jag la­get att tac­ka för myc­ket, ut­an la­get inga mål. Över­lägs­na BSK dam har se­dan en tid till­ba­ka re­dan vun­nit se­ri­en. Den se­nas­te mat­chen, bor­ta mot En­kö- ping, satt se­gern vis­ser­li­gen långt inne och ett själv­mål räd­da­de grön­gult på över­tid (2-1). Lou­i­se spe­la­de ba­ra drygt 20 mi­nu­ter för att spa­ra en lätt öm­man­de ljums­ke.

Två se­ri­e­mat­cher åter­står och ef­ter det tar kva­let upp­åt vid. På tis­da­gen spe­la­des det se­mi­fi­nal i Victo­ria cup mot BP (straff-för­lust). För­ra vec­kan möt­te de även Ham­mar­by i svens­ka cu­pen (1-3-för­lust).

– Det är pe­ri­od med myc­ket mat­cher nu in­nan kva­let, och det är bra med fle­ra tuf­fa mot­stån­da­re såsom BP och Ba­jen. Det gäl­ler att fort­sät­ta pre­ste­ra och in­te få någ­ra ska­dor.

– Al­la här vill pre­ste­ra trots att vi re­dan vun­nit se­ri­en, al­la är tag­ga­de för vad som kom­ma skall. Vi har rik­tigt bra trä­ning­ar där he­la la­get vill fram­åt och bli bätt­re. En bit in i ok­to­ber vän­tar se­dan kva­let upp­åt mot Mo­rön.

– En tuff mot­stån­da­re med många bra spe­la­re. Men vi vet att vi är bra mot starkt mot­stånd och be­vi­sat att vi kla­rar ut­ma­ning­ar.

– Vi vill gå upp till eli­tet­tan igen, det finns ing­et an­nat. Vi ska upp.

An­ders Ekström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.