Till min­ne av Börje An­ders­son

Vi i Väsby - - Familj - Roy Ro­sen­back

En stor id­rotts­pro­fil läm­na­de jor­de­li­vet den 19 au­gusti – sak­nad av många. Till pro­fes­sio­nen var Börje An­ders­son för­säl­ja­re av be­gag­na­de bi­lar. Ett enormt in­tres­se för fotboll gör att väl­digt många kän­de ho­nom som Bry­tarBör­je, ja, i stort sett he­la Fot­bolls­s­ve­ri­ge.

Nam­net Bry­tar-Börje fick han för sin obän­di­ga vil­ja och en­vis­het i svå­ra för­hand­ling­ar.

Hans egen fot­bolls­kar­riär star­ta­de i ung­do­men i Enköping IS och fort­sat­te i IFK Sol­len­tu­na.

Ef­ter spe­lar­kar­riä­ren blev han ord­fö­ran­de i IFK Sol­len­tu­na i slu­tet på 1970-ta­let, den pos­ten ha­de han un­der 15 år in­nan hans re­sa gick vi­da­re som ord­fö­ran­de i Va­salunds IF där han blev kvar un­der tre sä­song­er.

Se­dan blev det Väs­by IK FF 1996 fram till vå­ren 2008, först som ord­fö­ran­de och se­der­me­ra sport­chef och vi- ce­ord­fö­ran­de där han bland an­nat fick till sam­man­slag­ning­en mel­lan Väs­by IK FF/ Café Ope­ra 2005, nå­got som gjor­de Väs­by IK FF till en Su­pe­ret­tan­klubb. När det gäl­ler sam­ar­bets­av­ta­let Väs­by Uni­ted/AIK var det ock­så Börje som låg bakom det mesta. På si­dan om var han även sport­chef i Div 1-la­get Vals­ta Sy­ri­ans­ka 2009-10.

Han åter­kom till Väs­by Uni­ted vin­tern 2013 som sports­ligt an­sva­rig i en nystart un­der en kort pe­ri­od till­sam­mans med Alex Ryss­holm, äga­re av AFC Eskilstu­na som då ha­de över­ta­git Väs­by Uni­ted. Till­sam­mans för­sök­te de få till en id­rotts­a­ka­de­mi/fot­boll­sa­re­na i Vi­by Sol­len­tu­na, men pro­jek­tet gick in­te att ge­nom­fö­ra, så an­lägg­ning­en sål­des för ett år se­dan.

Cir­keln var slu­ten när han av­slu­ta­de ett fan­tas­tiskt rikt id­rotts­liv som sty­rel­se­le­da­mot un­der ett par sä­song­er i Sol­len­tu­na FK. En för­e­ning som all­tid låg ho­nom var­mast om hjär­tat. Börje blev 82 år. Han ef­ter­läm­nar fem barn: Lena, Fredrik, Su­san­ne, Mar­kus och Svan­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.