Pre­mi­en för el­cy­kel ut­nytt­jas främst av de ri­ka

Vi i Väsby - - Insändare - FOTO: MOSTPHOTOS

EL­CY­KEL. ”Den­na el­cy­kel­pre­mie är ett myc­ket typiskt ex­em­pel på den sym­bol­po­li­tik som ka­rak­tä­ri­se­rar Mil­jö­par­ti­ets age­ran­de”, skri­ver sig­na­tu­ren S.M. Art.

Vi fick lä­sa vi att det är kom­mu­ner som Danderyd och Li­din­gö som lig­ger i fram­kant när det gäl­ler att ut­nytt­ja pre­mi­en. Man kö­per cy­keln som en kul grej men ing­en tror väl på all­var att det blir nå­gon märk­bart mind­re bil­kör­ning på grund av det­ta.

Nu har vi ju dess­utom fått hö­ra att bedrä­ge­ri­er­na i den­na bu­si­ness är många och kost­sam­ma att för­sö­ka re­da ut. Här har vi yt­ter­li­ga­re onö­di­ga kost­na­der som ska bä­ras av skat­te­be­ta­lar­na. Den­na el­cy­kel­pre­mie är ett myc­ket typ- iskt ex­em­pel på den sym­bol­po­li­tik som ka­rak­tä­ri­se­rar Mil­jö­par­ti­ets age­ran­de.

Man ta­lar of­ta om att det kostat MP myc­ket att in­gå i re­ge­ring­en. Men även det om­vän­da gäl­ler. Sos­sar­nas ef­ter­gif­ter till MP har kostat S många rös­ter som gått till and­ra par­ti­er. Un­der det sista halv­å­ret av man­dat­pe­ri­o­den till­mö­tes­gick S sin tunga ryggsäck MP med ett fler­tal oge­nom­tänk­ta för­slag som klart lett till röst­för­lus­ter. Här ett ci­tat från en gym­kam­rat: ”Om jag skul­le rös­ta en gång till på sos­sar­na så skul­le det krä­vas ett mot vi­te skrift­ligt löf­te att man in­te drar in MP i re­ge­ring­en”. Jag tror många skri­ver un­der på det­ta.

Bedrä­ge­ri­er­na i den­na bu­si­ness är många.

S.M. Art

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.