Hem­tjänst­fö­re­tag bor­de pri­o­ri­te­ra ti­den bätt­re

Vi i Väsby - - Insändare -

I dag stod ett hem­tjänst­fö­re­tag på Ica och er­bjöd att pac­ka va­ror åt oss som hand­la­de. På tis­da­gar är det många pen­sio­nä­rer som hand­lar där, ef­tersom ”65+are” får ra­batt just den vec­ko­da­gen. De av oss som vil­le fick ock­så en tyg­kas­se med fö­re­tags­nam­net skri­vet med sto­ra tyd­li­ga bok­stä­ver.

Of­ta hör man ta­las om hur knapp ti­den hos bru­kar­na är. Jag an­ser att ett bätt­re sätt att få ett gott om­dö­me vo­re att an­vän­da ar­bets­ti­den till de män­ni­skor som be­hö­ver säll­skap och hjälp!

I en an­nan kom­mun där min mam­ma bor och har kom­mu­nal hem­tjänst tror jag mig ve­ta att hem­tjänst­per­so­na­len an­vän­der ti­den på ett bätt­re sätt. Lena

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.