SD för­tjä­nar att hål­las ut­an­för

Vi i Väsby - - Insändare -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) gjor­de ett starkt val. Så ock­så i Upp­lands Väs­by, där 12,9 pro­cent – mer än var tion­de väl­ja­re i kom­mu­nen! – rös­ta­de på ett par­ti som be­dri­ver sin po­li­tis­ka verk­sam­het på ett väl­digt spe­ci­ellt sätt, bland an­nat så här: * De kri­ti­se­rar al­la and­ra par­ti­er, ing­et av öv­ri­ga par­ti­er i Riks­da­gen an­ses du­ga. * De sä­ger gär­na vad som be­hö­ver gö­ras, men har säl­lan kon­kre­ta för­slag på hur det ska gå till (för­u­tom när det gäl­ler in­vand­ra­re). * De dri­ver egent­li­gen ba­ra en frå­ga: oan­sva­rig in­vand­rings­po­li­tik. * De till­sät­ter in­te si­na plat­ser i be­slu­tan­de för­sam­ling­ar. * I Upp­lands Väs­by ha­de SD ing­en egen bud­get att pre­sen­te­ra när des­sa be­hand­la­des i kom­mun­full­mäk­ti­ge. SD har lik­som and­ra par­ti­er i full­mäk­ti­ge par­ti­stöd, cir­ka en mil­jon år­li­gen un­der se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den, så man kan be­gä­ra att även de ska pre­sen­te­ra en bud­get. SD:s po­li­tis­ka bud­skap och re­spekt­lö­sa at­ti­tyd mot skat­te­be­ta­lar­na när de in­te re­do­vi­sar sin po­li­tik i en bud­get, gör att de in­te bör få en plats bland öv­ri­ga po­li­tis­ka par­ti­er. SD för­tjä­nar att hål­las ut­an­för det po­li­tis­ka sa­m­ar­be­tet i Väs­by. Sam Sandberg (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.