El­cy­keln rul­lar i med­vind

Mil­jö­med­ve­ten­het, trä­ningstren­den och stat­ligt bi­drag har satt el­cy­keln på kar­tan en gång för al­la. 2018 för­vän­tar sig bran­schen att säl­ja dub­belt så många el­cyklar jäm­fört med i fjol.

Vi i Väsby - - Motor -

Det finns två ty­per av el­cyklar. Den sva­ga­re har 250 W mo­to­ref­fekt där as­si­stan­sen upp­hör vid 25 km/tim. Den kraf­ti­ga­re har 500 W mo­to­ref­fekt och tillå­ter as­si­stans upp till 45 km/tim.

Sen­so­rer­na av­gör hur el-as­si­stan­sen kopp­las in. Rö­rel­se­sen­sorn ak­ti­ve­rar mo­torn när cy­klis­ten bör­jar tram­pa. En vrid­mo­ments­sen­sor ger ett pro­por­tio­ner­ligt på­drag i för­hål- lan­de till vil­ken in­ten­si­tet cy­klis­ten tryc­ker på tram­por­na.

En van­lig lös­ning på äld­re och enkla­re cyklar. Cyk­lar­na är för­sed­da med rö­rel­se­sen­sor och ac­ce­le­re­rar till för­ut­be­stämd as­si­stans­ni­vå.

El­mo­torn sit­ter i bak­hju­lets nav och styrs i re­gel av en rö­rel­se­sen­sor. Prin­ci­pen är den­sam­ma som för de fram­hjulsas­si­ste­ran­de cyk­lar­na, men i och med att kraf­ten kom­mer till bak­hju­let upp­levs de of­ta som enkla­re och mer kon­se­kven­ta .

El­mo­torn är in­te­gre­rad i cy­kelns pe­dal­nav. För­de­len är att mo­torn till­go­do­gör sig cy­kelns ut­väx­ling istäl­let för di­rekt­drift.

Be­ro­en­de på bat­te­rika­pa­ci­tet och ef­fektut­tag kan as­si­stans ges i över 12 mil. Vid max ef­fektut­tag och ”lat” cyk­ling kan man räk­na med tre till fem mils räck­vidd be­ro­en­de på ter­räng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.