M-för­slag: Ta be­talt för bor­ger­lig vig­sel

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte År­ling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se

Allt fär­re gif­ter sig i kyr­kan och allt fler bor­ger­ligt. Jan Holm­berg (M) fö­re­slår där­för att kom­mu­nen ska bör­ja ta be­talt för bor­ger­li­ga vigs­lar för brud­par som in­te bor i Väs­by.

Allt fär­re gif­ter sig i kyr­kan och allt fler bor­ger­ligt, kon­sta­te­rar Jan Holm­berg (M). Han fö­re­slår där­för att kom­mu­nen ska bör­ja ta be­talt för bor­ger­li­ga vigs­lar om det bli­van­de brud­pa­ret in­te bor i Väs­by.

Med­lem­san­ta­let i Svens­ka kyr­kan mins­kar kon­ti­nu­er­ligt. Det med­för bland an­nat att an­ta­let kyrk­li­ga vigs­lar i Väs­by mins­kar. I fjol vig­des to­talt 35 bröl­lopspar i Fres­ta, Eds och Ham­mar­by för­sam­ling­ar. Sam­ma pe­ri­od ut­för- des minst 82 bor­ger­li­ga vigs­lar av vig­sel­förät­ta­re bo­en­de i Upp­lands Väs­by och för­ord­na­de av läns­sty­rel­sen. Det kon­sta­te­rar Jan Holm­berg (M). Tjäns­ten kost­nads­fri Med an­led­ning av det öka­de an­ta­let bor­ger­li­ga vigs­lar i Väs­by, fö­re­slår Jan Holm­berg där­för i en mo­tion att kom­mu­nen dels ska in­rät­ta ett kom­bi­ne­rat an­dakt­soch vig­sel­rum när ett nytt kom­mun­hus byggs, dels bör­ja ta be­talt för vigs­lar för brud­par som in­te bor i kom­mu­nen. I dags­lä­get är tjäns­ten kost­nads­fri.

Vig­sel­för­rät­ta­ren an­sva­rar för kon­takt med brud­pa­ret, kon­trol­le­rar att de har in­tyg om hin­der­s­pröv­ning, bo­kar even­tu­ellt lo­kal, ut­för vig­seln, över­läm­nar vig­sel­be­vis samt skic­kar in hand­ling att vig­sel skett till skatte­myn­dig­he­ten.

Vig­sel­för­rät­ta­ren får se­dan er­sätt­ning från kom­mu­nen och läns­sty­rel­sen. Par vän­der sig till Väs­by Jan Holm­berg me­nar att många bli­van­de brud­par som in­te bor här i kom­mu­nen, vän­der sig hit för att få tag på en vig­sel­för­rät­ta­re.

” Skä­let kan va­ra fle­ra, i Stock­holm är det tid­vis lång vän­te­tid för att få vig­sel, i Sig­tu­na tar kom­mu­nen be­talt för vig­sel. Min upp­fatt­ning är att det för Väs­by­bor även i fort­sätt­ning­en skall va­ra en av­gifts­fri tjänst, men att kom­mu­nen skall ta be­talt för vigs­lar för brud­par som in­te bor i kom­mu­nen. Kost­na­den skall va­ra skä­lig,” skri­ver han i mo­tio­nen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KOST­NAD. Kom­mu­nen bor­de ta be­talt för vigs­lar där brud­pa­ret in­te är hem­ma­hö­ran­de i Upp­lands Väs­by, an­ser Jan Holm­berg (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.