EMELIE, 25, HAR LYFT SIG REKORDSNABBT

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Anders Ek­ström

Trots att hon ba­ra ut­ö­vat styr­kelyft i ett år är Emelie re­dan svensk mäs­ta­re.

Hon har ba­ra hål­lit på med styr­kelyft i ett drygt år, men nått fram­gång su­per­snabbt. Emelie Le­ach, 25, har re­dan vun­nit ett SM-guld och ny­li­gen sat­te hon även svenskt re­kord i marklyft.

Emelie Le­ach har hob­byträ­nat på gym till och från de se­nas­te tre, fy­ra åren. Men i au­gusti för­ra året tog hon trä­ning­en ett steg läng­re. Carslundtje­jen bör­ja­de trä­na med Väs­by at­let­klubb – och blev fast di­rekt.

– Jag tyc­ker det är kul att lyf­ta vik­ter och all­tid gil­lat att täv­la. Jag blev fast för spor­ten så fort jag bör­ja­de, sä­ger Emelie som är upp­växt i Run­by och Odenslun­da.

Ett par må­na­der se­na­re kör­de hon sin förs­ta täv­ling och Väs­bytje­jen märk­te att hon ha­de ta­lang för styr­kelyft.

– Vis­sa har tu­ren att bli star­ka och jag har all­tid va­rit grund­stark. Jag läg­ger ner många tim­mar på trä­ning­en och an­pas­sar li­vet ef­ter det. Jag drivs av att bli bätt­re.

I hen­nes förs­ta SM i som­ras knep hon guld i +84-klas­sen.

– De bäs­ta lyf­tar­na var in­te med, så jag ha­de tu­ren att pric­ka just det SM:et. Men oav­sett var det stort med guld, men jag var in­te helt nöjd med min pre­sta­tion. Mas­sor av re­kord Emelie, 25, vil­le näm­li­gen slå det svens­ka re­kor­det. Men det knep hon istäl­let i sep­tem­ber på Wes­tern Eu­ro­pe­an Cham­pi­ons­hip i Nor­ge, som är en sorts mind­re ver­sion av EM.

Där sat­te hon ett nytt per­son­bäs­ta i al­la del­mo­men­ten ( bänk­press, marklyft- och knä­böjd samt to­ta­len). Och

Det känns mäk­tigt och det jag är mest stolt över hit­tills. Att ha sitt eget namn på en re­kord­lis­ta är jag super­nöjd med.

dess­utom täv­lings­re­kord ( WEC) i sin vikt­klass och svenskt re­kord i marklyft – 213 ki­lo.

– Jag gick för re­kor­det på SM, men fick vän­ta tills nu istäl­let. Det känns mäk­tigt och det jag är mest stolt över hit­tills. Att ha sitt eget namn på en re­kord­lis­ta är jag super­nöjd med. Tro­ligt­vis till EM Re­sul­ta­ten på sisto­ne har gjort att 25-åring­en tro­ligt­vis blir ut­ta­gen till EM i Li­tau­en i no­vem­ber.

– Det är in­te 100 än, men myc­ket tro­ligt. Det ska i så fall bli jät­te­ro­ligt och jag sik­tar på att över­träf­fa och över­ras­ka mig själv. Rik­tigt häf­tigt att få re­pre­sen­te­ra sitt land även om det blir tuf­fast möj­li­ga mot­stånd. Vad sä­ger du om din snabba ut­veck­ling?

– Jag är såklart tack­sam, men blic­kar ba­ra fram­åt. Jag vill nå mer. Visst har re­sul­ta­ten kom­mit fort, men nå­gon gång kom­mer jag till en dag då in­te allt fly­ter på. Vad sik­tar på lång­sik­tigt med din kar­riär?

– Bli bäst, men jag vet att det är tufft och långt bort. Men jag job­bar med del­mål och näs­ta steg är att ta fler re­kord och täv­la mer in­ter­na­tio­nellt. På läng­re sikt vill jag ta me­dalj på EM och på än­nu läng­re sikt även VM­me­dalj.

FO­TO: ANDERS EK­STRÖM

GULD. Emelie, 25, har på sisto­ne bå­de ta­git SM-guld och även WEC-guld. Dess­utom fler­ta­let re­kord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.