Skol­re­sul­tat fort­sät­ter uppåt

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte År­ling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se

Skol­re­sul­ta­tet för ele­ver­na i års­kurs 9 i Väs­by för­bätt­ras för fem­te året i rad och lig­ger över riks­snit­tet, vi­sar färsk sta­tistik från Skol­ver­ket. Men Väs­by har fort­fa­ran­de en bit upp till snit­tet i Stock­holms län.

Skol­ver­ket har sam­man­ställt slut­be­ty­gen för års­kurs 9 från läså­ret 2017–2018. Rap­por­ten vi­sar att sko­lor­na i Upp­lands Väs­by har ett me­rit­vär­de på to­talt 236,5, räk­nat på 17 be­tyg. Det är en ök­ning med fy­ra me­rit­po­äng jäm­fört med i fjol.

– Otro­ligt ro­ligt att re­sul- ta­ten fort­sät­ter att för­bätt­ras för fem­te året i rad! Vi får åte­ri­gen ett kvit­to på att vi job­bar rätt i Väs­by med en lång­sik­tig sko­l­ut­veck­ling. Vi är bå­de gla­da och stol­ta över det ar­be­te som rek­to­rer, lä­ra­re och al­la an­nan per­so­nal gör in­om sko­lan, sä­ger ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Lars Val­ters­son (MP) i ett press­med­de­lan­de. Läg­re än läns­snit­tet Upp­lands Väs­bys me­rit­po­äng är läg­re än läns­snit­tet på 246,5 po­äng men hög­re än riks­snit­tet på 228,7.

Den to­ta­la an­de­len be­hö­ri­ga till gym­na­sie­sko­lans yr- kes­pro­gram har ökat bå­de i Väs­by och i lan­det. I Väs­by med drygt sex pro­cen­ten­he­ter till 86 pro­cent vil­ket är hög­re än riks­snit­tets 84,4 pro­cent.

– Det är en väl­kom­men för­bätt­ring. Ef­ter att be­hö­rig­he­ten har sjun­kit bland ni­on­de­klas­sar­na i fle­ra år så ser vi nu ett trend­brott, sä­ger Skol­ver­kets ge­ne­ral­di­rek­tör Peter Fred­riks­son i ett press­med­de­lan­de.

Be­tygs­snit­tet i Väs­by på­ver­kas in­te sär­skilt myc­ket av elev­grup­pen ny­an­län­da ele­ver som bott mind­re än fy­ra år i Sve­ri­ge.

När den­na elev­ka­te­go­ri

Vi får ett kvit­to på att vi job­bar rätt i Väs­by med en lång­sik­tig sko­l­ut­veck­ling. Vi är bå­de gla­da och stol­ta.

räk­nas bort, är det ge­nom­snitt­li­ga me­rit­vär­det för ni­or­na för­ra läså­ret 242,8. Det är 6,3 po­äng hög­re än om samt­li­ga ele­ver räk­nas. Fö­re­gå­en­de läsår var skill­na­den stör­re: 11 po­äng. Läså­ret in­nan dess var skill­na­den mind­re: 5,5 po­äng.

Skill­na­der­na mel­lan sko­lor­na är dock stor när det gäl­ler just be­tygsva­ri­a­tion på grund av elev­grup­pen ny­an­län­da.

Väs­by sko­la, som har många ny­an­län­da ele­ver, går från 219,9 i ge­nom­snitt­ligt me­rit­vär­de till det be­tyd­ligt hög­re 236,4 när ny­an­län­da ele­vers be­tyg räk­nas bort.

Vitt­ra hö­jer sig ock­så kraf­tigt, från 224,3 till 233,8. Även Grimstas me­rit­vär­des­snitt höjs mar­kant, från 223,6 till 231,4, om ny­an­län­das be­tyg ex­klu­de­ras från sta­tisti­ken.

FO­TO: CHARLOTTE ÅR­LING

BÄTT­RE. En­ligt Skol­ver­kets se­nas­te sam­man­ställ­ning av slut­be­ty­gen för års­kurs 9 fort­sät­ter skol­re­sul­ta­ten att för­bätt­ras i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.