Fan­ny till­de­las ett pre­stige­fyllt elit­sti­pen­di­um

Vi i Väsby - - Sport - Anders Ek­ström

Cur­la­ren Fan­ny Sjö­berg pri­sas. Sig­ma­bon är näm­li­gen en av de 72 ut­val­da id­rot­tar­na som får ett stort elit­sti­pen­di­um.

Var­je år de­lar Rik­sid­rotts­för­bun­det och Svens­ka spel ut ett eli­tid­rotts­ti­pen­di­um. To­talt får 72 oli­ka id­rot­ta­re sti­pen­di­et på 50 000 kro­nor och syf­tet är att stöd­ja id­rot­tar­nas var­dag där stu­di­er och eli­tid­rott kom­bi­ne­ras.

Kra­ven för att sö­ka är att man är på lands­lagsni­vå och plug­gar på minst halv­tid.

”Kom­mer hjäl­pa mig”

För­ra året fick cur­la­ren Al­mi­da de Val elit­sti­pen­di­et. I år får hen­nes lag­kam­rat i team Pant­he­ra, Fan­ny Sjö­berg, pri­set.

– Det känns jät­te­ro­ligt att få bi­drag till att gö­ra det man vill gö­ra. Det kom­mer hjäl­pa mig att sat­sa mer på cur­ling­en och stu­di­er­na. Var­da­gen blir li­te enkla­re att få ihop, sä­ger Fan­ny som till­hör Sund­by­bergs cur­ling­klubb.

Sik­tar på bra sä­song

Sä­song­en 2018–19 har pre­cis bör­jat för cur­lingtje­jer­na. Ny­li­gen blev de trea på en stor täv­ling i Ka­na­da är nu ran­ka­de på plats 19 i värl­den.

– Vi har ett hek­tiskt sche­ma i vin­ter och det ska bli in­tres­sant att se hur långt vi kan nå. Vi har re­dan nu vi­sat att vi hör hem­ma bland eli­ten och vill klätt­ra yt­ter­li­ga­re på världs­rank­ning­en, sä­ger Sig­matje­jen.

– Dess­utom sik­tar vi åte­ri­gen på att ta oss till JVM, uni­ver­si­a­den och även kö­ra vår förs­ta grand slam­täv­ling. Och gi­vet­vis ta fle­ra guld­me­dal­jer, bland an­nat på SM och JSM.

FO­TO: TOM ROWLAND

IN­OM LA­GET. För­ra året fick lag­kam­ra­ten Al­mi­da de Val sti­pen­di­et. I år gick det istäl­let till Fan­ny Sjö­berg (mit­ten på bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.