EKO­NO­MISK SMÄLL NÄR ISPIST FÖRSENAS

By­tet av is­pis­ten i Vi­lun­da­hal­len har dra­git ut på ti­den. För Väs­by Hoc­key kan för­se­ning­en le­da till en stor smäll eko­no­miskt på grund av ute­bliv­na an­nonsin­täk­ter, me­nar sport­che­fen Tom Tärn­ström.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Vi tjä­na­de drygt 50 000 kro­nor på Ny­bro­mat­chen. Mot Ham­mar­by kun­de vi sä­kert haft 1 500 åskå­da­re, in­te minst ef­tersom det skul­le bli hös­tens förs­ta i Vi­lun­da. SÄG VAD DU TYC­KER!

Is­pis­ten i Vi­lun­da ishall blir in­te klar i tid. Igen. För Väs­by Hoc­key kan det in­ne­bä­ra en eko­no­misk bak­smäl­la på uppe­mot en halv mil­jon.

All­män­he­ten, fri­lufts­främ­jan­det, sko­lor, Väs­by Kon­ståk­nings­klubb och Väs­by Hoc­key får vän­ta på ny ispist i Vi­lun­da ishall.

– Vår se­ni­or­verk­sam­het drab­bas mest. Jag kan in­te sä­ga hur vå­ra spon­so­rer re­a­ge­rar, men de vill sy­nas och nu får vi in­te el­va hem­ma­mat­cher. I stäl­let för en bud­ge­te­rad års­vinst på 15 000 kro­nor be­fa­rar jag att vi kan gå upp­åt en halv mil­jon back, sä­ger sport­che­fen Tom Tärn­ström.

I slu­tet av sep­tem­ber kom ryk­tet i gång om att hal­len in­te skul­le öpp­nas i vec­ka 44. Tärn­ström var ove­tan­de och or­ka­de in­te ta ryk­tet på all­var.

Nu mås­te han. I fre­dags skic­ka­de fas­tig­hets­för­val­ta­ren, Tri­an­ta­fil­los Ba­ki­ris, ut ett för­kla­ran­de mejl till al­la be­rör­da.

– Vec­ka 33 blev 37, 40 och se­dan vec­ka 44, sä­ger Tom Tärn­ström och suc­kar.

– Vad sä­ger att man är kla­ra till vec­ka 45? Hit­tills har man ju in­te va­rit i när­he­ten av en de­ad­li­ne.

Pla­ne­rat för hoc­key­fest

I fle­ra må­na­der har Tärn­ström med fle­ra bul­lat upp för en spra­kan­de fest till hem­mapre­miä­ren hös­ten 2018 som spe­las mot Ham­mar­by.

Nu kan den in­te spe­las i Väs­by. Mås­te flyt­tas och klub­ben för­lo­rar en av sä­song­en vik­ti­gas­te in­koms­ter.

– Var hit­tar jag en ishall som väl­kom­nar oss att spe­la mot Ham­mar­by? Var­ken i Jär­fäl­la, Sol­len­tu­na el­ler nå­gon an­nan­stans släp­per man i från sig tre bra hall­tim­mar för att Väs­by ska spe­la i hoc­key­et­tan. Det är rik­tigt fru­stre­ran­de, sä­ger Tärn­ström.

Mat­cher mot Ham­mar­by loc­kar all­tid. Nu var den pla­ne­rad som en så kal­lad ”en­kro­nas-match” där publi­ken går in gra­tis och pri­vat­per­so­ner och spon­so­rer be­ta­lar 1,5 el­ler 10 kro­nor per åskå­da­re. Väs­by tes­ta­de i fjol – mot Ny­bro. Ham­mar­by har helt an­nan dig­ni­tet.

Sik­tat på 1 500 åskå­da­re

– Vi ha­de 850 åskå­da­re och tjä­na­de drygt 50 000 kro­nor på Ny­bro­mat­chen. Mot Ham­mar­by kun­de vi sä­kert haft 1 500 åskå­da­re, in­te minst ef­tersom det skul­le bli hös­tens förs­ta i Vi­lun­da. Se-

dan är det in­te ba­ra Ham­mar­by­mat­chen vi får flyt­ta, vi kan in­te mö­ta Se­gel­torp hem­ma den 7 no­vem­ber. Kan mat­chen mot Ham­mar­by se­na­re­läg­gas?

– I ett re­dan tajt spelsche­ma tror jag att det blir jät­tesvårt, sä­ger Tärn­ström.

Han tror in­te att det lig­ger i Ham­mar­bys in­tres­se att pres­sa in en tred­je match un­der en vec­ka.

”Få ihop lo­gisti­ken”

Un­der grundse­ri­en tving­as Väs­by­la­get nu spe­la tre av el­va hem­ma­mat­cher på bor­t­ais. Sports­ligt är det rik­tigt tufft.

– Al­la vet skill­na­den mel­lan hem­ma- och bor­t­a­mat­cher. Spe­lar­na har sut­tit på E4:an, E18 och Es­sing­e­le­den ett par gång­er ex­tra se­dan is­sä­song­en star­ta­de, tving­ats gå ti­di­ga­re från job­bet el­ler trä­na nat­te­tid. Vå­ra ”ma­tri­sar” har ar­be­tat hel­tid för att få ihop lo­gisti­ken. Och nu det­ta, sä­ger Tom Tärn­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.