Väs­by sko­la kla­ra­de gransk­ning

Vi i Väsby - - Nyheter -

För­ra hös­ten ha­de Skol­in­spek­tio­nen i sin kva­li­tets­gransk­ning an­märk­ning­ar på Väs­by sko­la vad gäl­ler ”för­ut­sätt­ning­ar för del­ak­tig­het i un­der­vis­ning­en”. Vid upp­följ­ning­en i sep­tem­ber i år an­såg Skol­in­spek­tio­nen att Upp­lands Väs­by kom­mun vid­ta­git till­räck­li­ga åt­gär­der.

Sko­lan har bland an­nat ge­nom­fört för­änd­ring­ar för att bätt­re kun­na mö­ta upp lä­rar­nas be­hov av­se­en­de hur de kan an­pas­sa un­der­vis­ning­en ef­ter ele­vers be­hov. Dess­utom har åt­gär­der för att stär­ka elev­häl­sans ar­be­te vid­ta­gits, bland an­nat ge­nom att två psy­ko­lo­ger an­ställts i kom­mu­nen.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

VÄS­BY SKO­LA. God­känd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.