Fruk­ta­de Mo­rön BK vän­tar BSK

Vi i Väsby - - Sport - An­ders Ek­ström

Likt BSK har även Mo­rön BK över­ty­gat myc­ket i se­ri­e­spe­let. Skel­l­ef­teå­la­get vann al­la si­na se­ri­e­mat­cher 2018.

– En en­kel sä­song kan man sä­ga och Mo­rön har va­rit helt över­lägs­na. Se­ri­en har ty­värr bli­vit li­te rump­hug­gen då fle­ra lag hop­pat av och läm­nat två va­kan­ta plat­ser, sä­ger Da­vid Ek­ström, sport­chef för lo­kal­tid­ning­en Nor­ran.

Vad är MBK för en sorts klubb?

– De är från en stads­del i Skel­l­ef­teå och har va­rit en stor ung­doms­för­e­ning ge­nom åren med en del fram­gång­ar. Mo­rön har vux­it de se­nas­te åren och ta­git steg bå­de som lag och för­e­ning. Men det är först nu som se­ni­or­la­gen bör­jar sy­nas or­dent­ligt.

Hur spe­lar dem?

– Ett spe­lan­de lag som, likt BSK, byg­ger på lo­ka­la spe­la­re. Fy­ra spe­la­re har till i år åter­vänt från spel hög­re upp och många spe­la­re i la­get har spe­lat med Sun­nanå SK i da­mall­svens­kan.

– De är ett struk­tu­re­rat lag som spe­lar en of­fen­siv fot­boll. Jag ser Oli­via Holm och mål­vak­ten Su­san­ne Åberg som nyc­kel­spe­la­re.

MBK har nu gått om det gam­la stor­la­get Sun­nanå (32 sä­song­er i högs­ta). I se­ri­ee­pi­lo­gen slogs dess­utom ri­va­len med 2–0 i lör­dags.

– Ja, det är gans­ka tyd­ligt att de gått om. De bäs­ta spe­lar­na väl­jer Mo­rön nu­me­ra.

Vad sä­ger du om kva­let?

– Jag ser Boll­stanäs som fa­vo­ri­ter, då Mo­rön li­der av att se­ri­en va­rit så då­lig i år, av­slu­tar Ek­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.