”Vi är re­do att ta ste­get”

Mål­gla­da Boll­stanäs in­för dub­bel­mö­tet: ”Ma­gisk sä­song”

Vi i Väsby - - Sport - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Ef­ter en lång trans­port­sträc­ka är det nu änt­li­gen dags. I hel­gen bör­jar kva­let mot eli­tet­tan för Boll­stanäs SK:s mål­gla­da och hung­ri­ga dam­lag. Och mål­sätt­ning­en är glas­klar: gå upp.

Se­rie­se­gern har va­rit klar en läng­re tid. BSK:s da­mer har gått fram som en slåt­ter­ma­skin i di­vi­sion 1, ba­ra tap­pat två yn­ka po­äng och var he­la 13 pin­nar fö­re två­an till slut.

Dess­utom plus 108 (!) i mål­skill­nad. Säl­lan har en se­ri­e­vinst va­rit mer tyd­lig och rätt­vis.

– En fan­tas­tisk och su­per­kul sä­song. Vi har va­rit helt över­lägs­na i år, sä­ger lag­kap­te­nen Sa­bi­na Lund­ström.

När BSK slog Rim­bo i epi­lo­gen ( 1– 0) var se­ri­en ett min­ne blott. Nu är det fullt fo­kus på två gång­er 90 mi­nu­ters kval­mat­cher mot Mo­rön BK från Skel­l­ef­teå.

– Al­la är väl­digt lad­da­de för det­ta och vi är in­ställ­da på att kla­ra av det, sä­ger trä­na­ren Kal­le Fremd­ling be­stämt.

– Det känns som att for­men är god och de spe­la­re som haft små­ska­van­ker har vi­lat på sisto­ne. Al­la är fullt mo­ti­ve­ra­de på vår upp­gift att va­ra så bra som vi kan i kval­mat­cher­na.

Driv­kraft i trup­pen

Trots att se­ri­en va­rit av­gjord länge så finns det stor driv­kraft kvar i trup­pen.

– Det är en väl­digt proff­sig grupp. Visst har vi gjort någ­ra säm­re pre­sta­tio­ner på sisto­ne, men vi har ett bra själv­för­tro­en­de och fo­kus. Det kom­mer verk­li­gen in­te bris­ta på mo­ti­va­tio­nen.

Sa­bi­na Lund­ström fyl­ler på:

– Vi har haft som mål att nå kval och bi­be­hål­la nol­lan i för­lust­ko­lum­nen. Och nu är vi änt­li­gen där och vi har helt fo­kus på oss själ­va. Gör vi vad vi ska så går vi upp. Vi är re­do att ta ste­get.

”In­te av­gö­ras så här”

21-åring­en har va­rit med i ala­get i fle­ra år och spe­la­de från start i bå­da kval­mat­cher­na mot As­si 2016. Ett kval­sy­stem mitt­bac­ken in­te är helt nöjd med.

– En hel se­rie ska in­te av­gö­ras över två kval­mat­cher. Om man kol­lar på vå­ra re­sul­tat i år så ska man in­te spe­la kvar i di­vi­sion 1. Jag hop­pas att vi gjor­de vår sista match i et­tan i lör­dags.

En fan­tas­tisk och su­per­kul sä­song. Vi har va­rit helt över­lägs­na i år.

Vad ta­lar för er i kva­let?

– Vi har gjort en ma­gisk sä­song och har ba­ra bra spe­la­re, jag är in­te oro­lig. Det­ta har va­rit må­let he­la sä­song­en och även om det är li­te små­ner­vöst så ska det bli skit­kul.

Mot­stån­da­re obe­seg­rad

Kal­le Fremd­ling var även han med se­nast det be­gav sig i kva­let 2016.

– Det var så länge se­dan, så vi har inga stör­re lär­do­mar där­i­från. Det är såklart po­si­tivt att fle­ra i la­get var med då, men nu hand­lar det om att va­ra bäst över två match- er. Det la­get som vå­gar spe­la sitt spel vin­ner.

Mot­stån­da­ren Mo­rön är ock­så obe­seg­ra­de i år.

– De är ett bra lag med fle­ra ru­ti­ne­ra­de spe­la­re som spe­lat hög­re upp. Det blir ing­en lätt match, men jag räk­nar än­då med att vi kla­rar av den upp­gif­ten med.

Vad blir nyck­lar­na till se­gern?

– Fullt fo­kus och att max­pre­ste­ra i två gång­er 90 mi­nu­ter. Att vå­ga spe­la som vi kan och vill blir en nyc­kel, lik­som att va­ra tag­ga­de i det kol­lek­ti­va för­svars­ar­be­tet. Och gi­vet­vis fort­sät­ta att ösa in mål.

Förs­ta mat­chen spe­las på sön­dag hem­ma 14.00. Re­tu­ren är sön­da­gen ( 21/ 10) där­på i Skel­l­ef­teå.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

Sa­bi­na Lund­ström, som bil­dar mitt­backspar med sys­tern Ni­co­le, ser det som en för­del att bör­ja hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.