Lands­lags­ak­tu­ell ”Cas­sie” mis­sar kva­let med BSK

Vi i Väsby - - Sport - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Dröm­be­sked för spe­la­ren, tungt för la­get. BSK:s Cas­sand­ra Lars­son, 16, har bli­vit kal­lad på sitt förs­ta lands­lagsupp­drag, men det sker sam­ti­digt som dam­la­get ska kva­la upp­åt.

In­för sä­song­en kom ”Cas­sie” Lars­son till­ba­ka till mo­der­klub­ben från AIK. Di­rekt tog 16-åring­en en plats i dam­la­get och sva­rat för 15 mål un­der förs­ta se­ni­or­sä­song­en.

– Det har gått över för­vän­tan och jag är jät­te­nöjd med bå­de min och la­gets sä­song, sä­ger Odenslun­datje­jen.

Mis­sar kva­let med BSK

In­sat­sen 2018 har gett eko. Cas­sand­ra är nu kal­lad till F17-lands­la­get som ska EMkva­la i ok­to­ber.

– Jag är väl­digt glad och stolt, jag har käm­pat för det­ta länge. En barn­doms­dröm. Jag ser myc­ket fram emot sam­ling­en och hop­pas kun­na bi­dra med det jag kan, sä­ger hon.

Dessvär­re har det ställt till det för klubb­la­get. Cas­sie, som star­tat 19 mat­cher i år, kan in­te va­ra med i kva­let mot eli­tet­tan.

– Jät­tetrå­kigt, jag vil­le spe­la bå­da. Men man kan in­te tac­ka nej till att re­pre­sen­te­ra sitt land. Sam­ti­digt tror jag hårt på mi­na lag­kam­ra­ter och tror de kla­rar det än­då.

BSK-coachen, Kal­le Fremd- ling, är gi­vet­vis in­te nöjd med beske­det.

– En fjä­der i hat­ten för BSK och gi­vet­vis jät­te­kul för Cas­sie. Men det är en ka­ta­strof av för­bun­det. För det förs­ta ska man in­te be­hö­va kva­la när man vin­ner en se­rie och för det and­ra kan man in­te bli av med spe­la­re. Nå­got är ga­let men det­ta, det är min be­stäm­da upp­fatt­ning, sä­ger han.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TRE. F17-lands­la­get, med ”Cas­sie” Lars­son i la­get, spe­lar tre kval­mat­cher i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.