Det här är HVO100

Vi i Väsby - - Motor -

HVO är ett för­ny­bart bräns­le som lik­nar van­lig die­sel. Bok­stä­ver­na står för ”hyd­re­rad ve­ge­ta­bi­lisk ol­ja” men är miss­vi­san­de ef­tersom bräns­let kan till­ver­kas av bå­de växt­ol­jor och ani­ma­lis­ka fet­ter från slaktav­fall. Rå­va­ror­na pro­ces­sas med vät­gas un­der högt tryck och hög tem­pe­ra­tur och bil­dar en syn­te­tisk die­sel.

Den störs­ta skill­na­den från van­lig die­sel är att HVO100 har läg­re den­si­tet och in­ne­hål­ler li­te mind­re ener­gi per li­ter. Den­na av­vi­kel­se gör att HVO100 fal­ler ut­an­för den eu­ro­pe­is­ka stan­dar­den för die­sel (EN590).

För­brän­ning av HVO100 och van­lig die­sel ger li­ka sto­ra ut­släpp av kol­di­ox­id, men ef­tersom HVO100 är gjort på för­ny­ba­ra rå­va­ror till­förs ing­en ny kol­di­ox­id till at­mo­sfä­ren. Jäm­fört med fos­sil die­sel mins­kar ut­släp­pen med 80–90 pro­cent, en­ligt Ener­gi­myn­dig­he­tens be­räk­ning.

Kan al­la die­sel­bi­lar tan­ka HVO100? Me­dan al­la sto­ra last­bils­till­ver­ka­re har god­känt HVO100 är det ba­ra ett få­tal per­son­bils­mär­ken som gett klar­tec­ken.

HVO100 finns på un­ge­fär 150 tank­stäl­len i dags­lä­get. Vis­sa är en­dast till­gäng­li­ga för yr­kestra­fik men bland an­nat Cir­c­le K, OKQ8 och den nya ked­jan Co­la­bi­toil har pum­par för per­son­bi­lar. Pre­em och ST1/Shell säl­jer en­dast till tung tra­fik. På bräns­le­bo­la­gens hem­si­dor finns in­for­ma­tion om vil­ka sta­tio­ner som är ak­tu­el­la.

FO­TO: FRED­RIK DIITS VIKSTRÖM

NYA TANKAR PÅ MACKEN. Bio­die­seln HVO100 fun­ge­rar som fos­sil die­sel – men kan sät­ta din ga­ran­ti på spel be­ro­en­de på mär­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.