Över­syn av has­tig­he­ten

Vi i Väsby - - Motor -

Trans­port­sty­rel­sen ska grans­ka has­tig­het­s­ef­ter­lev­na­den på det svens­ka väg­nä­tet. Fo­kus lig­ger på att se om ut­form­ning­en av vägar­na hjäl­per bi­lis­ter­na att hål­la rätt has­tig­het. In­spek­tio­nen ska ge­nom­fö­ras på de sto­ra eu­ro­pa­vä­gar­na som lö­per ge­nom Sve­ri­ge.

– På sikt hop­pas vi även kun­na få grans­ka re­gel­ef­ter­lev­na­den på det mind­re väg­nä­tet. Vi an­ser att den lå­ga has­tig­het­s­ef­ter­lev­na­den är ett tec­ken på att val­da has­tig­hets­grän­ser in­te till­räck­ligt har­mo­ni­se­rar med vägars och ga­tors ut­form­ning och att det­ta är en starkt bi­dra­gan­de or­sak till att få tra­fi­kan­ter föl­jer reg­ler­na. Gi­vet­vis har fö­rar­na ock­så ett an­svar att föl­ja has­tig­hets­grän­ser­na, men de mås­te upp­le­vas som ”nor­ma­la” i re­la­tion till vägens ut­form­ning, sä­ger Ingrid Cher­fils, av­del­nings­di­rek­tör på Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.