Sty­rets plan: Sänkt skatt och trygg­het

Väs­by­al­li­an­sen har nu pre­sen­te­rat sin po­li­tis­ka platt­form. Skat­te­sänk­ning, trygg­hets­väk­ta­re och fler med­bor­gar­di­a­lo­ger är någ­ra av om­rå­de­na som de vill fo­ku­se­ra på.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Pauline Cederblad pauline.cederblad@di­rekt­press.se

Un­der för­ra vec­kan stod det klart att det kom­mer att bli ett maktskifte i Väs­by.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et sät­ter sig i op­po­si­tion me­dan Väs­bys Bäs­ta kli­ver över till Al­li­an­sen. Till­sam­mans sam­lar den nya Väs­by­al­li­an­sen 25 av kom­mun­full­mäk­ti­ges to­talt 51 man­dat – och bil­dar en så kal­lad mi­no­ri­tets­ma­jo­ri­tet.

Den ur­sprung­li­ga tan­ken var att det nya sty­ret skul­le va­ra klart att pre­sen­te­ras på kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de mån­dag den 15 ok­to­ber, men mö­tet har skju­tits upp till den 22 ok­to­ber.

En av för­änd­ring­ar­na Väs­by­al­lan­sen vill dri­va ige­nom en är skat­te­sänk­ning på tio öre.

– Om det blir fler sänk­ning­ar läng­re fram får vi se, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), grupple­da­re för Mo­de­ra­ter­na. Ny sko­la i Run­by I den po­li­tis­ka platt­for­men som pre­ste­ra­des i vec­kan lyf­ter Väs­by­al­li­an­sen fram ett an­tal fo­kus­om­rå­den för de kom­man­de fy­ra åren.

Gäl­lan­de trygg­he­ten i kom­mu­nen vill de se en kom­bi­na­tion av hårda och mju­ka in­sat­ser. Ökad ka­me- raö­ver­vak­ning, ord­nings­vak­ter, fler fält­fri­tids­le­da­re och ung­domscoacher är någ­ra ex­em­pel som nämns. Fler med­bor­gar­di­a­lo­ger Al­li­an­sen vill ock­så pla­ne­ra för en ny sko­la i Run­by för att kun­na fri­gö­ra mark för ökad bo­stads­be­byg­gel­se, öka möj­lig­he­ten till dag­verk­sam­het för äld­re med de­mens­di­a­gno­ser och ha fler med­bor­gar­di­a­lo­ger.

– Vi kom­mer att läg­ga mer fo­kus och re­sur­ser på till­fäl­len när vi vill hö­ra vad Väs­by­bor­na verk­li­gen tyc­ker, sä­ger Ma­ria Fälth, grupple­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na. ”Styrts i mi­no­ri­tet” Att Väs­by­al­li­an­sen in­te har en rik­tig ma­jo­ri­tet ser in­te Os­kar We­in­mar som ett pro­blem.

– Många kom­mu­ner styrs i mi­no­ri­tet. Och vi är trots allt en stark mi­no­ri­tet. Det är när de röd­grö­na gör ge­men­sam sak med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som vå­ra för­slag ris­ke­rar att fal­la. Det är en van­lig miss­upp­fatt­ning att vi är som hund och katt mel­lan ma­jo­ri­tet och op­po­si­tion. Vi har haft myc­ket sam­ar­be­ten ti­di­ga­re, som i skol­frå­gan.

Även Roland Storm, grupple­da­re för Väs­bys Bäs­ta, är op­ti­mis­tisk.

– Jag tror in­te att den nya op­po­si­tio­nen kom­mer att vän­da kap­pan ef­ter vin­den och rös­ta emot oss i frå­gor som vi har en sam­syn kring. Och vi kom­mer sä­kert att hit­ta sam­syn även i fram­ti­den. Jag ser sna­ra­re det här som en möj­lig­het att fo­ku­se­ra på sak­frå­gor, me­nar Roland Storm.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

Ann-Christin Frick­ner (C), Ma­ria Fälth (KD), Roland Storm (VB), Mar­ga­re­ta Ha­mark (L), Os­kar We­in­mar (M). VÄS­BY­AL­LI­AN­SEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.