Ny kam­panj ska få oss att in­te spo­la skräp

Vi i Väsby - - Nyheter - Charlotte Arwedsson charlotte.arwedsson@di­rekt­press.se

Nedspo­la­de våt­ser­vet­ter stäl­ler till sto­ra pro­blem för av­loppsre­nings­ver­ket Käp­pa­la, som bland an­nat tar hand om kom­mu­nin­vå­nar­nas skräp. Nu dras en in­for­ma­tions­kam­panj i gång för att få till bätt­re ”ned­spol­nings­va­nor”.

Våt­ser­vet­ter. Den­na gu­da­gå­va till små­barns­för­äld­rar och and­ra som snabbt vill tor­ka bort kladd. Men när man är klar? Då är det lätt hänt att de ham­nar i to­a­let­ten och in­te i pap­pers­kor­gen. Våt­ser­vet­ter är fak­tiskt ett av de van­li­gas­te skräp som fel­ak­tigt spo­lar ner i to­a­let­ten.

Var­je år stäl­ler nedspo­la­de våt­ser­vet­ter till sto­ra pro­blem för av­loppsre­nings­ver­ket Käp­pa­la på Li­din­gö. I mot­sats till to­a­lett­pap­per lö­ser in­te våt­ser­vet­ter upp sig i av­lopps­vat­ten.

När våt­ser­vet­ter­na kom­mer fram till av­loppsre­nings­ver­ket är de fort­fa­ran­de in­tak­ta och mås­te tas bort med hjälp av me­ka­nisk re­ning.

– Just våt­ser­vet­ter le­der till pro­blem ef­tersom de ibland

snur­rar ihop sig i 100–200 ki­lo tunga sjok som är omöj­li­ga att se­pa­re­ra. Det le­der till stopp i vår rens­han­te­ring. Vi vill upp­ma­na al­la att ba­ra spo­la ner kiss, bajs och to­a­lett­pap­per i to­a­let­ten och att all­tid slänga våt­ser­vet­ter och an­nat skräp i en pap­pers­korg, sä­ger Lin­da Åmand, pro­duk­tions­chef på Käp­pa­la­för­bun­det. 900 000 ki­lo skräp Var­je år fast­nar un­ge­fär 900 000 ki­lo skräp i rens­gall­ren i Käp­pa­la­ver­ket. Skräp som spo­las ner av in­vå­nar­na i för­bun­dets el­va med­lems­kom­mu­ner. Skrä­pet or­sa­kar pro­blem, bå­de lo­kalt i kom­mu­ner­nas av­lopps­led­nings­nät, i av­lopp­s­tun­neln och på ver­ket där av­lopps­vatt­net re­nas. Skrä­pet täp­per till av­lopps­led­ning­ar, fast­nar i pum­par och an­nan me­ka- nisk ut­rust­ning och or­sa­kar onö­di­ga kost­na­der.

Un­der­sök­ning­en vi­sar att det som of­tast spo­las ner fel­ak­tigt i to­a­let­ten är våt­ser­vet­ter, bo­mulls­tus­sar, tam­pong­er, snus/ci­ga­rett­fim­par och tops/bo­mulls­pin­nar. Nu drar Käp­pa­la­för­bun­det i gång den and­ra de­len av tre i en in­for­ma­tions­kam­panj som hand­lar om att man in­te ska spo­la ner skräp i to­a­let­ten. Kam­pan­jen rik­tar sig till in­vå­nar­na i för­bun­dets med­lems­kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.