Upp­förs­bac­ke för BSK in­för kval­av­gö­ran­det

Vi i Väsby - - Nyheter - An­ders Ekström

Rond 1 gick till Mo­rön. Trots en drömstart, med en ti­dig led­ning, för­lo­ra­de BSK:s da­mer den förs­ta kval­mat­chen med 2–3 (2–1) och har nu upp­förs­bac­ke in­för re­tu­ren.

Ef­ter en lång trans­port­sträc­ka var det på sön­da­gen dags för det ef­ter­läng­ta­de kval­spe­let. Och det bör­ja­de bra då ett själv­mål gav BSK en su­per­ti­dig led­ning.

Men lyc­kan blev kort­va­rig in­för stor­publi­ken (246) på Bi­pen.

I den ni­on­de mi­nu­ten kom kvit­te­ring­en och strax där­ef­ter kom näs­ta smäll. Mitt­bac­ken Ni­co­le Lund­ström blev mål­chans­ut­vi­sad.

Pa­ra­dox­alt nog blev Boll­stanäs bätt­re ef­ter det rö­da kor­tet. BSK lyc­ka­de flyt­ta upp po­si­tio­ner­na och kun­de strax där­ef­ter rätt­vist gö­ra 2–1 ge­nom Jo­se­fin Jarstad. And­ra gick till gäs­ter­na Men and­ra halv­lek blev gäs­ter­nas. Kvit­te­ring­en kom om­gå­en­de och en kvart se­na­re även 2–3. BSK ha­de en del lä­gen, men Mo­rön kun­de se­dan hål­la un­dan och vin­na den förs­ta kval­ron­den med 2–3 (2–1). Sett över 90 mi­nu­ter var det rätt­vist.

– Vi fick ju en ka­nonstart, men hann in­te gläd­ja oss över det då de snabbt kvit­te­ra­de, sä­ger trä­na­ren Kal­le Fremd­ling.

– Jag tyc­ker än­då vi ryck­te upp oss ef­ter ut­vis­ning­en igen, men det var tufft i det sto­ra he­la med tio spe­la­re. Men så­dan är fot­bol­len.

An­fal­la­ren Lou­i­se Lill­bäck var över­lag nöjd med pre­sta­tio­nen.

– He­la la­get ska va­ra nöj­da med in­sat­sen med tan­ke på att vi länge spe­la­de med en spe­la­re fär­re. Men vi kän­ner ju själv­klart att vi in­te rik­tigt fick till det. Istäl­let för att sty­ra spe­let fick vi ja­ga boll, sä­ger an­fal­la­ren. På­ver­ka­de det rö­da kor­tet myc­ket?

– Det sak­na­des folk när vi an­föll och pres­sa­de högt, då märk­te man det. Men det är starkt att ba­ra för­lo­ra med en boll mot ett så starkt mot­stånd. För­del Mo­rön BK En match åter­står nu vem som ska ta kli­vet upp till eli- tet­tan. Den spe­las sön­dag 21 ok­to­ber bor­ta i Skel­l­ef­teå och Fremd­ling tror på sitt lag.

– Det är ba­ra halv­tid än så länge och vi lig­ger un­der med en boll. Ba­ra att gil­la lä­get. Vi får då spe­la el­va mot el­va över 90 mi­nu­ter och vi ska vi­sa en jäv­la ka­rak­tär där up­pe. Det är ab­so­lut ing­et omöj­ligt upp­drag för oss. ”Lol­lo” Lill­bäck fyl­ler på: – Nu vet vi vad mot­stån­det går för och vet vad vi ska trä­na på in­för mat­chen. Jag tyc­ker än­då det känns bra. Vi är mer tag­ga­de än nå­gon­sin, det är allt el­ler ing­et som gäl­ler.

– Jag tror att vi vill gå upp mer än de vill i slutän­dan. Om al­la har rätt in­ställ­ning är det svårt att vin­na över oss.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

”Lol­lo” Lill­bäck tyc­ker att BSK har al­la chan­ser att vän­da på sön­dag. OP­TI­MIS­TISK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.