MO­TOR

Vi i Väsby - - Nyheter -

un­der­sök­ning ge­nom­för­des av Mej­sel den 17-27 sep­tem­ber i år. He­la un­der­sök­ning­en om svenskars för­hål­lan­de till el­bils­mark­na­den kom­mer att pre­sen­te­ras vid öpp­ning­en av el­bils­mäs­san eCar Ex­po på Svens­ka Mäs­san i Gö­te­borg den 30 no­vem­ber–2 de­cem­ber.

mö­tes­plats och fram­tids­mäs­sa med el­bi­lar, el­cyklar, pro­duk­ter och tjäns­ter för el­bilsladd­ning. Mäs­san vill vi­sa att el­bi­len är en li­ka lust­fylld upp­le­vel­se för bi­lä­ga­re och bi­len­tu­si­as­ter, som att den för­bätt­rar mil­jön och vå­ra be­te­en­den för en håll­bar värld.

PT Um­brel­la som ock­så ar­ran­ge­rar Gran Tu­ris­mo Ex­po och Sam­lar­bils­mäs­san, i sam­ar­be­te med Svens­ka Mäs­san, BilSwe­den och Po­werCir­c­le. ecarex­po.se. på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.