TORN RATAS I NY PLAN FÖR VÄSBY EN­TRÉ

I vec­kan pre­sen­te­ra­de fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der sin vi­sion för Väsby En­tré. På vi­sions­bil­der­na har ar­ki­tek­ten Za­ha Ha­dids omdis­ku­te­ra­de fu­tu­ris­tis­ka torn ta­gits bort.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

Kom­mu­nens ankar­part­ner Bal­der har pre­sen­te­rat sin vi­sion av Väsby En­tré. Idékon­cep­tet in­ne­hål­ler bland an­nat 1 500 bo­stä­der, kon­tor och sam­hälls­ser­vice.

Men på Bal­ders vi­sions­bil­der sak­nas det omdis­ku­te­ra­de tor­net.

När Upp­lands Väsby kom­mun gick ut med vi­sio­nen om Väsby En­tré 2016 var det så många som 50 byg­gin­tres­sen­ter som an­mäl­de sitt in­tres­se för att ut­veck­la om­rå­det. I dags­lä­get är det ett ti­o­tal kvar, en­ligt An­ne-Sop­hie Ar­be­gard, pro­jekt­chef för Väsby En­tré.

– De­talj­pla­nen ger möj­lig­het till fle­ra vi­sio­ner, ing­et är hug­get i sten, be­rät­tar hon.

– Kom­mu­nen val­de ti­digt att job­ba med ar­ki­tekt Za­ha Ha­did, men vi för­hand­lar med fle­ra ak­tö­rer som har ta­git vis­sa de­lar, och in­te and­ra. Nu har Bal­der pre­sen­te­rat sin vi­sion, be­rät­tar An­neSop­hie Ar­be­gard och fort­sät­ter:

– Al­la för­slag för­hål­ler sig till ge­stalt­nings­pro­gram­met. Nu ska vi bil­da en bygg­her­re­grupp till vil­ken vi för in syn­punk­ter på de oli­ka vi­sio­ner­na.

Fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der, som kom­mer att an­sva­ra för un­ge­fär två tred­je­de­lar av om­rå­dets ut­veck­ling, har sam­ar­be­tat med ar­ki­tekt­by­rån 3XN vid fram­tag­ning­en av vi­sio­nen.

Är Za­ha Ha­dids fu­tu­ris­tis­ka torn bort­ta­gen i de­talj­pla­nen?

– Sva­ret på den frågan är nej, den är in­te bort­ta­gen. Pla­nen som nu går ut på sam­råd med­ger det tor­net, be­rät­tar Da­vid Jo­hans­son, re­gi­o­nan­sva­rig för fas­tig­hets­ut­veck­ling på Bal­der.

– Men vi har ta­git oss fri­he­ten att tol­ka pla­nen på ett an­nat sätt. Nu går vi in i sam­råds­ver­kan när pla­nen ska prö­vas. Det blir jät­te­spän­nan­de att se re­missva­ren från läns­sty­rel­sen och tra­fik­ver­ket, sä­ger han.

Även Bal­ders se­ni­or vice vd Thorsten Ås­b­jer ser myc­ket po­si­tivt på upp­dra­get: ”För­tro­en­det att va­ra ankar­part­ner är ett an­svar ut­ö­ver det van­li­ga. Vi kom­mer att an­stränga oss för att Väsby En­tré ska bli en av de bäs­ta plat­ser­na i Stock­holms­om­rå­det att bo och ver­ka.”

Os­kar We­in­mar (M) i nya Väs­by­al­li­an­sen, är ock­så nöjd med va­let av Bal­der.

– Det är jät­te­ro­ligt att an- kar­bygg­her­ren som ska va­ra en del i ut­veck­ling­en av cen­tra­la Väsby. Jag ser även fram emot di­a­lo­ger­na med Väs­by­bor­na, sä­ger han.

– Det här blir ett väl­kom­met till­skott till bil­den av hur cen­tra­la Väsby och sta­tions­om­rå­det kom­mer att ut­for­mas.

Att Za­ha Ha­dids torn in­te finns med i Bal­ders vi­sions­bil­der tyc­ker han in­te är så märk­ligt.

– Det är po­si­tivt med den öp­pen­he­ten, att man kan vi­sa på oli­ka möj­lig­he­ter och lös­ning­ar.

Nu är de­talj­pla­nen ute på sam­råd och då får även Väs­by­bor­na tyc­ka till om om om­rå­det som täc­ker he­la Öst­ra Run­by in­klu­si­ve Väsby sta­tions­om­rå­de. En sam­råds­ut­ställ­ning som sam­man­fat­tar de vik­ti­gas­te de­lar­na av för­sla­get finns från och med sam­ma da­tum upp­ställd i kom­mun­hu­sets en­tré och i Mes­sing­en. För­sla­get vi­sar hur Run­by kan byg­gas sam­man med cen­tra­la Väsby till en sam­man­häng­an­de stads­del, samt hur sta­tions­om­rå­det kan ut­veck­las.

– Vi väl­kom­nar Väs­by­bor­nas syn­punk­ter på de­talj­pla­nen och jag upp­ma­nar verk­li­gen al­la att tyc­ka till, sä­ger An­ne-Sop­hie Ar­be­gard.

FO­TO: ILLUSTRATION: 3XN

Så här tän­ker sig fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der och ar­ki­tekt­by­rån 3XN/GXN att Väsby En­tré ska se ut när allt är klart runt 2028.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.