Boll­stanäs da­mer föll i kva­let – fram­ti­den oviss

Vi i Väsby - - Nyheter - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Över­lägs­na i se­ri­e­spe­let, men åte­ri­gen ett miss­lyc­kat kval. Boll­stanäs da­mer föll med sam­man­lagt 3–5 mot Mo­rön och blir där­med kvar i di­vi­sion 1.

Histo­ri­en upp­re­pa­de sig. Likt 2016 för­lo­ra­de BSK:s se­ri­e­vin­nan­de da­mer i kva­let, då mot As­si nu mot Mo­rön. I den förs­ta kval­mat­chen, på Bi­pen, blev det 2–3 till Skel­l­ef­teågäng­et. En tung hem­maut­vis­ning tving­a­de då Boll­stanäs att spe­la med en man mind­re i drygt 70 mi­nu­ter.

Trots det blev det ”ba­ra” 2–3 i rond 1.

Men dam­la­get lyc­ka­de in­te att vän­da och vin­na i bor­t­a­mat­chen. Trots BSK­press kun­de Mo­rön slå in bly­tunga 0–1 i förs­ta. Upp­förs­bac­ken blev än­nu tyng­re.

– Vi ha­de tryc­ket re­jält och ska­pa­de lä­gen för att ta led­ning­en. Istäl­let kun­de dom gö­ra mål på en om­ställ­ning av myc­ket hög kva­li­té, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Kal­le Fremd­ling. Fick in kvit­te­ring­en BSK laddade om i pa­us, fort­sat­te ska­pa chan­ser och fick se­dan in kvit­te­ring på nick (Sa­bi­na Lund­ström). Men strax där­på gjor­de Elin Ell­man sitt tred­je mål i kva­let – och sänk­te Boll­stanäs.

Mo­rön vann hem­ma med 1–2 och gick där­med upp till eli­tet­tan.

– Jag tyc­ker vi gör en jät­te­bra match och det är otro­ligt små mar­gi­na­ler som av­gör. I bor­t­a­mat­chen ha­de vi ett mar­kant spelö­ver­tag men fot­boll går ju ut på att gö­ra mål, fort­sät­ter Fremd­ling.

– Det känns jäk­ligt surt, men ba­ra att gil­la lä­get. Men gi­vet­vis ha­de vi and­ra för­hopp­ning­ar än det­ta. I se­ri­e­spe­let kan man ju­ste­ra ett då­ligt re­sul­tat men det går in­te i ett kval med två av­gö­ran­de mat­cher. BSK spe­lar kvar i et­tan Boll­stanäs SK blir kvar i di­vi­sion 1 även 2019. Trots över­läg­sen se­rie­se­ger med 108 (!) i plus­mål.

– Vår se­rie är typ den en­da se­ri­en i värl­den där se­ri­e­vin­na­ren in­te går di­rekt upp. Och det­ta kval ha­de vi in­te mar­gi­na­ler­na med oss och det gick in­te vår väg.

Ni vann än­då se­ri­en över­läg­set. Kan man gläd­jas nå­got av det än­då?

– Nej, in­te just nu. Frå­gar du mig om två vec­kor så kanske, men in­te nu. Al­la har job­bat sten­hårt för att kun­na gå upp i år. Det be­hövs tid för att smäl­ta det­ta. Fun­de­rar över fram­ti­den Kal­le Fremd­ling, som va­rit trä­na­re i fy­ra år för grön­gult, har fått ett er­bju­dan­de att fort­sät­ta men mås­te fun­de­ra först över fram­ti­den.

Ris­ken finns dess­utom att he­ta spe­la­re läm­nar.

– Ja, den finns ju all­tid ef­ter en så­dan här bra sä­song. Det vo­re kons­tigt om klub­bar hög­re upp in­te var in­tres­se­ra­de.

FO­TO: NORRAN

Mo­rön vann al­la si­na mat­cher 2018, in­klu­si­ve två kval­mat­cher mot BSK. OBESEGRADE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.