Sö­ker med­bor­ga­re för kam­panj mot can­cer

Vi i Väsby - - Nyheter - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Var­je år drab­bas över 60 000 per­so­ner av can­cer i Sve­ri­ge. För att kun­na fö­re­byg­ga, ut­bil­da och in­for­me­ra kring sjuk­do­men på­bör­jar Väs­by kom­mun ett pro­jekt med så kal­la­de häl­so­in­for­ma­tö­rer.

De fles­ta kän­ner nå­gon som drab­bats av can­cer och en tred­je­del av be­folk­ning­en i Sve­ri­ge kom­mer nå­gon i li­vet få sjuk­do­men.

Även om död­lig­he­ten gått ner så är det alltjämt en be­ty­dan­de del om in­te över­le­ver.

Men en­ligt forsk­ning kan dryg en tred­je­del av all can­cer fö­re­byg­gas med en häl­so­sam­ma­re livs­stil. Där­för väl­jer nu Upp­lands Väs­by kom­mun att age­ra.

Ge­nom ett sam­ar­be­te med ” Re­gi­o­nal can­cer­cent­rum Stock­holm-Got­land” har ett pro­jekt ny­li­gen dra­gits igång. Pro­jek­tet går ut på att med hjälp av häl­so­in­for­ma­tö­rer öka kun­ska­pen kring can­cer.

– Syf­tet är att få fler att le­va häl­so­samt och på sätt öka chan­ser­na till att in­te in­sjuk­na i can­cer, be­rät­tar Ma-

ria Lin­de­berg som ko­or­di­na­tor för pro­jek­tet.

Al­la kan bli in­for­ma­tö­rer

En vik­tig be­stånds­del är alltså att öka för­stå­el­sen och det är där häl­so­in­for­ma­tö­ren kom­mer in i bil­den. Vem som helst kan bli in­for­ma­tör, det en­da vik­ti­ga är att de bor i Väs­by. Ål­der och kön spe­lar ing­en roll. Fram­för allt söks kom­mun­med­bor­ga­re som är ut­ri­kes­föd­da med en god kän­ne­dom kring sin egen kul­tur och som pra­tar ett an­nat mo­ders­mål.

– Tan­ken är att det är lätt-

Syf­tet är att få fler att le­va häl­so­samt och på sätt öka chan­ser­na till att in­te in­sjuk­na i can­cer.

are att bli in­for­me­rad i mind­re kret­sar istäl­let för att myn­dig­he­ter­na gör det. Och på sätt mins­ka ojäm­lik­he­ter i häl­sa och in­for­ma­tio­nen nå fler. Ar­bets­sät­tet har fun­ge­rat bra i Bot­kyr­ka, fort­sät­ter Lin­de­berg.

Häl­so­in­for­ma­tö­rer­na får en ut­bild­ning och ett visst ar­vo­de.

I ut­bild­ning­en in­går bland an­nat in­for­ma­tion hur sol, al­ko­hol och rök­ning på­ver­kar din häl­sa. Även vik­ten att verk­li­gen gå på scre­e­ning för att på så sätt upp­täc­ka can­cern i tid och på­bör­ja be­hand­ling snab­ba­re.

– Vi hop­pas på att det­ta ska ge ökad över­lev­nad ge­nom att le­va häl­so­sam­ma­re och att man upp­täc­ker sjuk­do­men i ett ti­di­ga­re ske­de.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

MÅNGA. Ma­ria Lin­de­berg hop­pas att många är sug­na på att bör­ja som häl­so­in­for­ma­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.