Nu ska det bli ord­ning på tor­pet

Nu ska det bli ord­ning, lo­var den nya Väs­by­al­li­an­sen, de bor­ger­li­ga par­ti­er­na och Väsbys Bäs­ta. I sin po­li­tis­ka platt­form, sä­ger sig al­li­an­sen pri­o­ri­te­ra ord­ning och re­da in­te ba­ra i eko­no­min (även om skat­ten sänks) ut­an ock­så på ga­tor och torg.

Vi i Väsby - - Krönika - BÖRJE KARLS­SON Gäst­krö­ni­kör

Vi ska få fler ord­nings­vak­ter, över­vak­nings­ka­me­ror, fäl­tas­si­sten­ter och bätt­re be­lys­ning. Ung­doms­går­den Nav1 i Mes­sing­en ska flyt­tas till an­nan plats. Kom­mu­nens äld­re ska få ett Se­ni­o­rer­nas hus och kom­mu­nens yng­re ett fot­boll­stält.

Det sägs ibland skämt­samt att kom­mu­nal­po­li­tik in­te hand­lar så myc­ket om ide­o­lo­gi ut­an mer om cy­kel­ställ. Det har den nya al­li­an­sen ta­git fas­ta på. I den po­li­tis­ka platt­for­men ut­lo­vas säk­ra ställ där man kan lå­sa fast cy­keln.

Kva­li­tén på cy­kel­stäl­len vid sta­tio­nen och vid sko­lor­na ska bli bätt­re. Det fram­hålls för sä­ker­hets skull två gång­er i den tolv si­dor långa platt­for­men så att ing­en väl­ja­re ska mis­sa det stor­slag­na löf­tet.

Skul­le väl­jar­na i näs­ta val in­te va­ra rik­tigt nöj­da med vad al­li­an­sen har åstad­kom­mit kan kom­mu­nal­rå­det Os­kar We­in­mar (M) all­tid pe­ka på cy­kel­stäl­len. Al­la sats­ning­ar gick in­te hem, för­arg­ligt nog, men re­jä­la­re cy­kel­ställ än i Upp­lands Väs­by får man le­ta ef­ter.

Al­li­an­sen sä­ger sig ock­så vil­ja för- bätt­ra nä­rings­livskli­ma­tet och loc­ka fler fö­re­tag till kom­mu­nen. Väs­by har ett ”unikt och för­del­ak­tigt lä­ge”, ba­ra ”ett sten­kast” från lan­dets störs­ta flyg­plats, fram­hålls det.

Ett sten­kast? Tar man bi­len är det 18 kilo­me­ter till Ar­lan­da från Väs­by cent­rum. Få­gel­vä­gen är det 15 kilo­me­ter. I kast­gre­nar­na i fri­id­rott når man längst i spjut. Världs­re­kor­det är drygt 98 me­ter och det är mer än 20 år gam­malt.

Nya kom­mu­nal­rå­det We­in­mar är ung och stark. Jag frå­gar ho­nom hur långt han kan kas­ta.

– Jag har in­te mätt mi­na kast­läng­der se­dan mel­lan­sta­di­et, sva­rar han. Jag tror att de fles­ta Väs­by­bor tyc­ker att flyg­plat­sen lig­ger väl­digt nä­ra, bild­ligt ta­lat ba­ra ett sten­kast bort.

Väsbys Bäs­ta, som den gång­na man­dat­pe­ri­o­den till­hör­de det röd­grö­na bloc­ket, har nu li­e­rat sig med de bor­ger­li­ga par­ti­er­na.

Ro­land Storm och hans par­ti har flyt­tat fram si­na po­si­tio­ner, fått tre nya man­dat och är näst störs­ta par­ti i den nya fempar­ti­al­li­an­sen.

I val­rö­rel­sen drev Väsbys Bäs­ta kra­vet att kom­mu­nen ska kö­pa till- ba­ka det gam­la Med­bor­gar­hu­set vid Central­vä­gen för att in­hy­sa ett nytt bib­li­o­tek och ett Se­ni­o­rer­nas hus. I platt­for­men finns en kryp­tisk skriv­ning om hur frå­gan ska han­te­ras. Al­li­an­sen vill ”se en ut­veck­ling på plat­sen där Med­bor­gar­hu­set lig­ger” och för­hand­ling­ar ska in­le­das med fas­tig­hets­ä­ga­ren Pe­ab. ”Ut­veck­ling”, vad in­ne­bär det?

– Vi vill att det hän­der nå­got på plat­sen. Det kan bli bo­stä­der, af­fä­rer el­ler verk­sam­het av nå­got slag, sä­ger Os­kar We­in­mar, som nu vill upp­dra åt kom­mu­nens tjäns­te­män att ut­re­da vad som kan gö­ras.

Väsbys Bäs­ta har ock­så, som en­da par­ti, skarpt an­gri­pit pla­ner­na för det nya Väs­by En­tré, som nu gått ut på sam­råd. VB vill ban­ta pro­jek­tet och skro­ta Za­ha Ha­dis spek­ta­ku­lä­ra skyskra­pa.

Den nya platt­for­men ger ing­en fing­er­vis­ning om hur det blir. Här sägs ba­ra att al­li­an­sen vill se en ”vä­der­skyd­dad och funk­tio­nell sta­tion och buss­ter­mi­nal” och att de syn­punk­ter som kom­mer fram i med­bor­gar­di­a­lo­ger ska ”be­ak­tas”. Så långt lär Ro­land Storm va­ra nöjd.

Det sägs ibland att kom­mu­nal­po­li­tik in­te hand­lar så myc­ket om ide­o­lo­gi, mer om cy­kel­ställ. Det har den nya al­li­an­sen ta­git fas­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.