We­in­mars drag blev ned­rös­tat: Ar­ro­gant

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jon­ny An­ders­son

Os­kar We­in­mar (M) är ny ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­se, men Väs­by­al­li­an­sen fick in­te ige­nom för- sla­get att mins­ka an­ta­let le­da­mö­ter från 15 till 13. Op­po­si­tio­nen kal­la­de det ”ar­ro­gant”.

Os­kar We­in­mar (M) är ny ord­fö­ran­de i Upp­lands Väsbys kom­mun­sty­rel­se, men al­li­ans­par­ti­er­na stöd­da av Väsbys Bäs­ta fick in­te ige­nom för­sla­get att mins­ka an­ta­let le­da­mö­ter i kom­mun­sty­rel­sen från 15 till 13.

Tis­da­gens ex­tra­mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge blev som en sista trä­nings­match in­för fy­ra år av mi­no­ri­tets­sty­re i Upp­lands Väs­by. Allt kom att hand­la om hur ”röd­grö­na” och al­li­an­sen tänk­te sig att bloc­ke­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na från att bli våg­mäs­ta­re.

Os­kar We­in­mar me­na­de i ta­lar­sto­len att 13 le­da­mö­ter gav M, VB, L, KD och C en re­ge­rings­dug­lig si­tu­a­tion med man­dat­för­del­ning­en 7-5-1.

S, V och MP häv­da­de å sin si­da att det ska­pa­de ett lä­ge där ett mi­no­ri­tets­sty­re skaf­fa­de sig ma­jo­ri­tet som in­te speg­la­de val­re­sul­ta­tet.

An­ders Rosén ( V) var myc­ket tyd­lig när han ta­la­de och be­möt­te kri­ti­ken kring att de röd­grö­na öpp­na­de dör­ren för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Han sa bland an­nat att: ”Det finns tyd­li­ga spel­reg­ler”. Och att 13 le­da­mö­ter gav Väs­by­al­li­an­sen en ma­jo­ri­tet, vil­ket han an­såg va­ra ”ar­ro­gant” och in­te ”främ­ja­de en di­a­log kring sak­frå­gor”.

”Det blir svå­ra­re”

Som vän­tat gick frå­gan om 15 el­ler 13 le­da­mö­ter till om­röst­ning. Li­ka vän­tat var att val­be­red­ning­ens för­slag om 13 le­da­mö­ter föll. Röst­ning­en ut­föll med siff­ror­na 26–25 för 15 le­da­mö­ter. Man­dat­för­del­ning­en blir 7 för Väs­by­al­li­an­sen, 6 för de röd­grö­na och 2 för SD.

– Det blir ett svå­ra­re upp­drag helt en­kelt, men det är ett upp­drag som vi har an­ta­git och vi tän­ker ax­la Väs­by­bor­nas för­tro­en­de även om vi har en man­dat­mi­no­ri­tet i kom­mun­sty­rel­sen, sä­ger Os­kar We­in­mar (M).

Ut­fal­let in­ne­bar att val­be­red­ning­ens övri­ga punk­ter på dag­ord­ning­en fick er­sät­tas av nya. Näs­ta hu­vud­punkt var att Os­kar We­in­mar ut­ma­na- des om pos­ten som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de av Mat­hi­as Boh­man (S).

2–0 Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

Vid munt­li­ga om­röst­ning­en var det glas­klart – röst­styr­kan bakom va­let av We­in­mar ha­de av­se­värt fler de­ci­bel än mot­sva­ran­de för Boh­man. Än­då kräv­des slu­ten om­röst­ning och ur­nan pla­ce­ra­des på en stol. Os­kar We­in­mar fick 32 rös­ter, Mat­hi­as Boh­man 19.

1– 1 mel­lan de tra­di­tio­nel­la bloc­ken så­le­des, sam­ti­digt 2–0 till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Det ta­las myc­ket om sam­ar­be­ten över block­grän­ser­na, hur ser du på det?

– Jag ser jät­te­po­si­tivt på sam­ar­be­ten, sä­ger Os­kar We­in­mar.

– Det har vi an­strängt oss för un­der ti­di­ga­re man­dat­pe­ri­o­der när vi har styrt; att lyss­na in vad and­ra par­ti­er har för syn­punk­ter för att få en bredd. Får man en bredd ger det stör­re för­ut­sätt­ning­ar för att det man ge­nom­för kan le­va över tid.

Kom­mer ni att få ige­nom er po­li­tik?

– Det är jag helt över­ty­gad om, sä­ger Os­kar We­in­mar.

Får man en bredd ger det stör­re för­ut­sätt­ning­ar för att det man ge­nom­för kan le­va över tid.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

VAL. Mat­hi­as Boh­man (S) läg­ger sin röst i va­let av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Han föll i den och er­sätts av Os­kar We­in­mar (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.