INSATS SKA MINS­KA VÄSBYS VIL­LAIN­BROTT

När mörk­ret kom­mer ökar även in­brot­ten. Som en del att för­hind­ra och upp­ly­sa kring fö­re­te­el­sen på­går just nu en in­brottsin­sats i Sol­len­tu­na och Väs­by.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Om­rå­de­spo­li­ser­na Ma­de­le­i­ne och Tho­mas ökar syn­lig­he­ten i in­brotts­ut­sat­ta de­lar när da­gar­na blir allt mör­ka­re.

INSATS. Syn­lig­het i risk­om­rå­den för in­brott – det kan du gö­ra själv: ”Siktröj på tom­ten”

In­brot­ten har mins­kat i Nor­rort de se­nas­te åren. Men när hös­ten kom­mer och mörk­ret läg­ger sig bru­kar det bli en till­fäl­lig ök­ning i in­brotts­sta­tisti­ken.

Där­för ge­nom­för po­li­sen just nu en insats för att för­byg­ga in­brot­ten i bland an­nat Sol­len­tu­na och Upp­lands Väs­by.

– Man ser en ök­ning på hös­ten. Dels är det mör­ka­re nu. Folk är även till­ba­ka i si­na nor­ma­la ru­ti­ner ef­ter som­ma­ren vil­ket be­ty­der att de är bor­ta på dag­tid, sä­ger Ma­de­le­i­ne som är om­rå­de­spo­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­det (LPO).

Sats­ning­ar ger ef­fekt

Fram till 2017 har in­brot­ten ge­ne­rellt ökat i Nor­rort, men se­dan ett drygt år till­ba­ka har tren­den vänt. En av an­led­ning­ar­na är sär­skil­da sats­ning­ar som den som på­går just nu i di­strik­tet, främst i vil­la­om­rå­de­na.

– Vår lik­nan­de sats­ning hös­ten 2017 gav bra ef­fekt, sä­ger Tho­mas som även han är om­rå­de­spo­lis.

In­sat­sen står på två ben, el­ler tä­ter som po­li­sen kal­lar det. Dels ska syn­lig­he­ten öka be­tyd­ligt med uni­for­me­rad per­so­nal och ci­vi­la re­sur­ser som job­bar mot un­der­rät­tel­ser och miss­tänk­ta stöld­ligor.

Även med hjälp av vo­lon­tä­rer och grann­stöds­bi­len. Och den and­ra tä­ten gäl­ler in­for­ma­tion på so­ci­a­la me­di­er och i mass­me­di­er.

– Må­let är gi­vet­vis att för­hind­ra in­brott, lag­fö­ra gär­nings­per­so­ner och ge in­for­ma­tion kring hur man skyd­dar sig, fort­sät­ter Ma­de­le­i­ne. Vi job­bar med att sy­nas myc­ket, men har även med ci­vi­la po­li­ser som en re­surs.

Job­ba fö­re­byg­gan­de

Hur gör man då för att fö­re­byg­ga att få bo­sta­den län­sad? Det finns många enk­la sa­ker man kan gö­ra för att fort­sät­ta att hål­la ne­re sta­tisti­ken för stöl­der i hem­met.

– Tju­var­na gil­lar att job­ba ostört och där det är dolt. Så vi re­kom­men­de­rar att sik­trö­ja tom­ten, an­vänd ti­mers till lam­por­na och fram­för allt pra­ta med gran­nar­na. Håll koll till­sam­mans, sä­ger Ma­de­le­i­ne.

– Hjälp varand­ra och låt det se ut som det är be­bott, sä­ger Tho­mas. In­brot­ten kan ske när som helst.

Det mest stöld­be­gär­li­ga är, pre­cis som ti­di­ga­re, kon­tan­ter och guld.

– Peng­ar och guld skic­kas di­rekt i brev ut­om­lands och för­svin­ner, sä­ger Ma­de­le­i­ne.

– Ha även bil­nyck­lar­na göm­da.

Håll koll på jul­klap­par­na

Ett råd in­för ju­len är att split­ter­nya jul­klap­par är en­kelt att sno och säl­ja vi­da­re.

Dä­re­mot är läsplat­tor och mo­bi­ler in­te så stöld­be­gär­ligt som man skul­le kun­na tro.

– Vi har sett att lö­senords­skyd­dad elekt­ro­nik läm­nas då de kan en­kelt spå­ras, sä­ger Tho­mas.

Tju­var­na gil­lar att job­ba ostört och dolt. Så vi re­kom­men­de­rar att sik­trö­ja tom­ten, an­vänd ti­mers till lam­por­na och fram­för allt pra­ta med gran­nar­na.

HÅLL KOLL. Låt hu­set se be­bott ut, och håll koll till­sam­mans är om­rå­de­spo­li­ser­na Tho­mas och Ma­de­le­i­nes tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.