Ökad spårka­pa­ci­tet i Väs­by un­der­söks

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Tra­fik­för­valt­ning­en un­der­sö­ker möj­lig­he­ten för nya vänds­spår i Väs­by. Blir spå­ren verk­lig­het kan det le­da till be­tyd­ligt ökad pen­del­tåg­s­tra­fik.

Tra­fik­för­valt­ning­en un­der­sö­ker möj­lig­he­ten för nya vänds­spår i Väs­by. Blir spå­ren verk­lig­het kan det le­da till be­tyd­ligt ökad pen­del­tåg­s­tra­fik.

Sam­ti­digt som and­ra de­len av de­talj­pla­nen för Väs­by en­tré har gått ut på sam­råd har tra­fi kför­valt­ning­en, Stock­holms läns lands­ting, in­lett un­der­sök­ning­en av ett and­ra vänd­spår i Väs­by.

– Vi har fått po­si­ti­va be­sked från tra­fik­för­valt­ning­en, sä­ger An­ne-Sop­hie Ar­be­gard, pro­jekt­le­da­re för Väs­by en­tré.

I slu­tet av no­vem­ber ska fö­re­trä­da­re för Upp­lands Väs­by kom­mun sit­ta ner med Sll, Tra­fik­ver­ket och MTR.

Vänd­spår in­ne­bär i kor­ta drag yt­ter­li­ga­re en per­rong med spår på var­de­ra si­da. Sta­tio­nen har i dag ett vänd­spår, med två skul­le tra­fik­tät­he­ten kun­na ökas vä­sent­ligt. Det lär dock drö­ja. Än så länge hand­lar det om en åt­gärdsvals­stu­die, ÅVS, en­ligt Jo­an­na Ljung­gren, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket.

An­ne-Sop­hie Ar­be­gard är än­då glad över att pro­ces­sen är igång. I de­talj­pla­nen för Väs­by en­tré finns en ut­ök- ning från da­gens fem till åt­ta spår.

– Vå­ren 2019 kan frå­gan om ut­ök­ning kom­ma ut på granskning. Och hös­ten/vintern 2019 vin­na la­ga kraft. För­be­re­del­ser­na kan då in­le­das 2020, sä­ger An­ne-Sop­hie Ar­be­gard. I den bäs­ta av värl­dar? – Ja, så är det. Det är många myn­dig­he­ter som ska tit­ta och kom­ma med syn­punk­ter, sä­ger An­ne-Sop­hie Ar­be­gard som hy­ser hopp om att det kan fin­nas åt­ta spår vid Upp­lands Väs­by sta­tion 2028.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

VÄS­BY EN­TRÉ. Upp­lands Väs­by kom­mun kan få yt­ter­li­ga­re ett vänd­spår, men pro­ces­sen är lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.