Klart att Stock­holm ska ha ett OS 2026

Vi i Väsby - - Vi I Väsby -

Åsik­ter­na kring att ha ett OS i Sve­ri­ge har de­lat lan­det och Stock­holm. Den nya ma­jo­ri­te­ten i Stads­hu­set sä­ger till ex­em­pel nej, med­bor­gar­na å sin tur sä­ger nja. Men här kom­mer en tyd­lig ja-sä­ga­re. Själv­klart står jag bakom en OS-an­sö­kan 2026. Och an­led­ning­ar­na är många.

Dels har vi ett yp­per­ligt lä­ge att få spe­len. Cal­ga­ry ve­lar och Mi­la­no känns även det ska­kigt. Vis­ser­li­gen känns även Stock­holms dar­rigt men det känns som om vi verk­li­gen vill – så får vi OS och Pa­ra­lym­pics om åt­ta år.

Vi har de fles­ta are­nor­na re­dan idag och de nya som i så fall skul­le byg­gas kom­mer att kun­na an­vän­das di­rekt. Yt­ter­li­ga­re ishal­lar skul­le bli full­be­lag­da di­rekt ef­ter OS, en ban­dy­hall (till OS-cur­ling­en) kom­mer att be­hö­vas för spor­tens över­lev­nad och en el­ler två ski­dan­lägg­ning­ar skul­le lyf­ta skid­skyt­tet/ längd­ski­dor yt­ter­li­ga­re. Det be­hövs sto­ra sats­ning­ar för spor­ten oav­sett OS.

En OS-by skul­le ef­ter spe­len kun­na hy­ras ut på en mi­nut till stu­den­ter och för­bätt­ring­ar av in­fra­struk­tur skul­le ba­ra va­ra till sta­dens för­del. Nya ho­tell be­hövs all­tid. Dess­utom skul­le Åre och Falun få ta en del av spe­len, vil­ket är po­si­tivt då de re­dan har an­lägg­ning­ar i världs­klass. Se­dan ti­di­ga­re har Sve­ri­ge ar­ran­ge­rat bå­de VM (1958) och EM (1992) i fot­boll, Som­mar-OS 1912 och dess­utom fle­ra and­ra sto­ra ar­range­mang såsom Eu­ro­vi­sion och hoc­key-VM. Sve­ri­ge kan det­ta. Sve­ri­ge har råd När det dess­utom ta­gits kraft­tag för att hål­la ner kost­na­der­na, plus att IOK går in med sto­ra be­lopp så finns det ing­et att tviv­la på. Vi är ett fö­re­gångs­land på många sätt, dags att vi­sa det ut­åt.

Pra­ta med mig! an­ders.ek­strom @di­rekt­press.se

AN­DERS EKSTRÖM Re­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.