Ny klubb tar vid där VIK slu­ta­de

Vi i Väsby - - Vi I Väsby -

är glad för den nya klub­ben som flyt­tar hit.

– De har en in­tres­sant verk­sam­het och är en för­e­ning som är su­gen på att be­dri­va en bra verk­sam­het för Väs­bys med­bor­ga­re, sä­ger han. Klub­ben bil­da­des 2013 och är i grun­den en iransk för­e­ning, men har inga som helst be­gräns­ning­ar gäl­lan­de vil­ka som får spe­la där. Verk­sam­he­ten har ti­di­ga­re be­dri­vits på Är­vinge boll­plan i Kis­ta.

Idag har P.I.F ba­ra ett alag, som blev sexa i di­vi­sion 5 nor­ra i år, men pla­ne­rar att för­sö­ka star­ta ung­dom­slag och kans­ke ta över någ­ra av Väs­by IK:s u-lag.

– Vi har stått och stam­pat li­te i Kis­ta. Vi har för­sökt star­ta ung­dom­slag men det har va­rit svårt att kon­kur­re­ra med Kis­ta SC, som har en sta­bil verk­sam­het se­dan länge, sä­ger Sha­ba­ni.

Klub­ben kom­mer att he­ta Par­si­an Väs­by IK och ha sin verk­sam­het på Vi­lunda­val­len. Det ad­mi­nist­ra­ti­va ar­be­tet kring namn­by­tet, re­gi­stre­ring­en och flyt­ten på­går för fullt just nu.

Med stor san­no­lik­het kom­mer de att få hu­se­ra på na­tur­grä­set.

– Par­si­an IF har en se­ri­ös verk­sam­het och där­med även en för­e­ning som vill myc­ket och som kom­mer va­ra bra för om­rå­det. Vi har sto­ra pla­ner och är sug­na på att dra igång.

Vad hop­pas du på att det­ta ska ge?

– Själv­klart att få igång ung­doms­verk­sam­he­ten på all­var som, på sikt, kan ut­veck­las. En vi­sion är även att ha en aka­de­mi här i fram­ti­den där vi verk­li­gen ut­bil­dar fot­bolls­spe­lar­na.

– Vi vill själv­klart kli­va upp i di­vi­sio­ner­na, men det är in­te bråt­tom. Att klätt­ra upp­åt och nå vå­ra and­ra mål får ta den tid det tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.