Har vå­ra po­li­ti­ker den kom­pe­tens som be­hövs?

Vi i Väsby - - Vi I Väsby -

om det be­dröv­li­ga han­te­ran­det av ishal­len, som gör det omöj­ligt att an­vän­da ishal­len på det sätt som den är av­sedd för. Un­der val­rö­rel­sen fanns en sam­stäm­mig­het bland vå­ra po­li­ti­ker att vi be­hö­ver byg­ga fler bo­stä­der, få ett per­ma­nent be­man­ning av po­li­sen och sist men in­te minst akut­mot­tag­ning på Löwen­ströms­ka.

år se­dan ut­rym­des den sista verk­sam­he­ten i Fol­kets Hus då kon­di­to­ri­et flyt­ta­des till Mes­sing­en. Det skul­le ju bör­ja ri­vas. Brö­det ba­kas där­ef­ter in­te i Väs­by, ut­an mås­te trans­por­te­ras hit.

Fram till idag står Fol­kets Hus igen­bom­mat och ing­en verk­sam­het har på­bör­jats som ty­der på att riv­ning el­ler om­bygg­nad äger rum. Polisens verk­sam­het i Väs­by ut­förs av per­so­nal sta­tio­ne­ra­de ut­an­för kom­mu­nen, och det finns än­nu ing­et be­sked om Löwen­ströms­ka får sin akut.

In­for­ma­tion om Fol­kets Hus och dess ny­bygg­nad sä­ger att bygg­her­ren in­te tyc­ker det är lön­samt i da­gens lä­ge att byg­ga, men hur har då kom­mu­nen skri­vit sitt av­tal? Kan de in­te krä­va att om­bygg­na­den på­bör­jas, el­ler i an­nat fall by­ta ut bygg­her­ren!

po­lis­sta­tion och akut­mot­tag­ning så väger up­pen­bar­li­gen vå­ra po­li­ti­ker för lätt. Kan det va­ra så, i fal­let med akut­mot­tag­ning­en, att kom­mun­led­ning­en in­te över­ens­stäm­de med led­ning­en i lands­ting­et, och av den an­led­ning­en in­te valt en kom­mun med fel po­li­tisk färg i förs­ta om­gång­en?

I så fall bor­de chan­ser­na för Väs­by nu ha ökat ef­ter nytt sty­re i kom­mu­nen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.