Kan nya sty­ret till­go­do­se id­rot­tens be­hov i Väs­by?

Vi i Väsby - - Vi I Väsby -

störs­ta folk­rö­rel­se och en cen­tral del av det ci­vi­la sam­häl­le som ska­par sam­man­håll­ning och tillit. För­u­tom det up­pen­ba­ra att det är lust­fyllt att id­rot­ta, rö­ra på sig och mä­ta si­na för­må­gor med and­ra så bi­drar ni till folk­häl­sa och trygg­het i Väs­by. Tack för att ni finns och för det enor­ma ide­el­la en­ga­ge­mang ni läg­ger ned.

I den av­gå­en­de ma­jo­ri­te­ten har Väns­ter­par­ti­et an­sva­rat för id­rotts­frå­gor i kom­mun­led­ning­en och kul­tur- och fri­tids­nämn­den. Vi vill att Väs­by ska bli Sve­ri­ges bäs­ta kom­mun att växa upp i. Där­för har vi gjort sto­ra sats­ning­ar i nä­ra sam­ar­be­te med för­e­nings­li­vet.

många de­lar som var och en må­nar om si­na be­hov. Det är en grann­la­ga upp­gift att pri­o­ri­te­ra bland an­ge­läg­na be­hov och jäm­ka ihop oli­ka vil­jor. Det­ta med en kom­mu­nal bud­get som in­te är oänd­ligt stor och där kul­tur- och fri­tids­om­rå­det (för­u­tom bib­li­o­te­ket) in­te har lag­krav på vad kom­mu­nen ska le­ve­re­ra.

Un­der de fy­ra år vi styrt har, som någ­ra ex­em­pel, föl­jan­de ge­nom­förts. In­ve­ste­ring i ef­ter­läng­tat nytt rid­hus i Sätt­ra. Tak över ute­rin­ken och på­bör­jad stör­re re­no­ve­ring av ishall. Ut­veck­ling av Väs­by fri­lufts­om­rå­de, Kai­ro, Sätt­ra, Run­by med el­ljus­spår, hin­der­ba­na och för­bätt­ra­de möj­lig­he­ter för det rör­li­ga fri­lufts­li­vet. För­ny­el­se av konst­gräs på fot­bolls­pla­ner. Upp­rust­ning av bo­stads­nä­ra spon­tanid­rotts­an­lägg­ning­ar. Pumptrack och ak­ti­vi­tets­park i Vi­lun­da. Förs­ta spad­ta­get är grävt för att byg­ga en Ska­te­park i Smed­by. Start av Fri­tids­ban­ken för att ing­en ska be­hö­va av­stå från id­rot­tan­de av eko­no­mis­ka skäl.

id­rott med flest del­ta­ga­re och störs­ta bred­den i Väs­by. Vi är väl med­vet­na om att fot­bol­lens be­hov är ef­ter­sat­ta i kom­mu­nen. Vi är in­te nöj­da med vad som åstad­kom­mits un­der vårt sty­re. Ma­jo­ri­te­tens am­bi­tio­ner har in­te om­satts i fler pla­ner och hal­lar. Vårt första­hand­sal­ter­na­tiv med fot­boll­ställt/hall lo­ka­li­se­rat vid fö­re det­ta Fad­der­byn föll ty­värr av plan­tek­nis­ka skäl. Se­dan tog vi ett om­tag med att prö­va tält­lös­ning på Boll­stanäs IP. Nu vi­sar det sig att även det­ta tar läng­re tid. Där­för har vi som ma­jo­ri­te­tens sista ini­ti­a­tiv i fot­bolls­frå­gan ini­ti­e­rat en snabbut­red­ning för att byg­ga in­om­hus­hall in­vid Friskis & Svet­tis i Jo­han­nes­dal.

Väns­ter­par­ti­ets me­ning är att det­ta är den bäs­ta vä­gen för att skynd­samt kom­ma fram­åt. Vi ser in­te att det skul­le gyn­na en snabb lös­ning för fot­bol­lens in­tres­sen med om­fat­tan­de om­tag och ut­red­ning­ar kring Vi­lund­a­par­ken. Visst allt kan ut­re­das och vän­das och vri­das på igen.

Men det tar tid och kos­tar peng­ar. Ing­en är hel­ler be­tjänt av att ta fram lös­ning­ar för fot­bolls­hall i Vi­lund­a­par­ken som ris­ke­rar att stå i strid med and­ra an­ge­läg­na sam­hälls­in­tres­sen såsom ny sko­la och grund­vat­ten­skydd.

Vi­da­re be­hö­ver al­la id­rot­ters be­hov vägas sam­man i den vi­da­re ut­veck­ling­en av Vi­lund­a­par­ken, där en ny multi­hall för in­om­husid­rott är ett an­ge­lä­get be­hov. att vi in­te får fort­sät­ta le­da den po­si­ti­va ut­veck­ling för Idrotts­väs­by vi på­bör­jat. Vi gra­tu­le­rar det nya sty­ret och vill själv­klart även fort­satt va­ra en kon­struk­tiv po­li­tisk part för id­rot­tens fram­tid.

Vi har vå­ra far­hå­gor i att den till­trä­dan­de ma­jo­ri­te­ten un­derskat­tar kom­plex­i­te­ten i upp­gif­ten. Vi var­nar för att ta för sto­ra om­tag i på­gåen­de pro­ces­ser som ris­ke­rar att stop­pa upp och för­se­na. Vi är skep­tis­ka till möj­lig­he­ten för id­rot­ten att få si­na be­hov till­go­do­sed­da in­om de eko­no­mis­ka ra­mar som sätts av en mo­de­rat­ledd ma­jo­ri­tet.

Mo­de­ra­ter­na är tyd­li­ga med att skat­te­sänk­ning­ar och pri­o­ri­te­ring av ”kom­mu­nens kärn­verk­sam­he­ter” ska ske. Den som le­ver får se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.