Ökat hot mot po­li­sen

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Här är nya arm­bandsu­ret som ska säl­jas av Stock­holms hem­lö­sa. Peng­ar­na går di­rekt till or­ga­ni­sa­tio­nen Hem­lös.se – och för­säl­jar­na.

Stock­hol­mDi­rekt har träf­fat per­so­ner­na bakom klock­pro­jek­tet Ma­de by Ho­me­less.

Ef­ter att Ka­vi­an Fer­dow­si själv va­rit hem­lös i tre års tid grun­da­de han or­ga­ni­sa­tio­nen Hem­lös.se 2010. Han vil­le ge nå­got till de ut­sat­ta i sam­häl­let. Hem­lö­sa.se hjäl­per dag­li­gen per­so­ner ut­an hem. Or­ga­ni­sa­tio­nen har bland an­nat fru­kostut­del­ning på Va­sa­ga­tan kloc­kan 06.20 var­je mor­gon.

Här får hund­ra­tals hem­lö­sa per­so­ner mac­kor och kaf­fe som Ka­vi­an sam­lat in från när­lig­gan­de re­stau­rang­er och fik. Fru­kostut­del­ning­en är själ­va kär­nan i verk­sam­he­ten, sä­ger Ka­vi­an. Men ef­tersom att han har stör­re am­bi­tio­ner för verk­sam­he­ten har han nu lan­se­rat en kloc­ka som ska säl­jas av de hem­lö­sa.

– Det är jag som de­sig­nat kloc­kor­na och jag har lagt myc­ket tid och forsk­ning på den så att den ska hål­la en hög kva­li­tet. Och nu kom­mer kil­lar­na här hjäl­pa mig att mon- te­ra, pa­ke­te­ra och säl­ja kloc­kor­na. De kom­mer få 100 kro­nor per kloc­ka och res­te­ran­de går oav­kor­tat till Hem­lö­sa.se, sä­ger Ka­vi­an Fer­dow­si.

”Per­fekt julklapp”

Ka­vi­an hop­pas att för­sälj­ning­en av kloc­kor­na på ett lång­sik­tigt plan kan re­sul­te­ra i nya lo­ka­ler för Hem­lö­sas Kulturhus som upp­hör­de den 10 ok­to­ber i år då de in­te kun­de va­ra kvar i lo­ka­ler­na (läs mer i fak­taru­tan). På ett kort­sik­tigt plan ser han att för­sälj­ning­en kan bi­dra till tak över hu­vu­det, sov­säc­kar och mat till al­la hem­lö­sa nu i vin­ter.

– Kloc­kan är ju en per­fekt julklapp, sä­ger han.

En av kil­lar­na som kom­mer va­ra med i klock­pro­jek­tet är den hem­lö­se 19-åri­ge Ha­mid Hus­sa­i­ni. För tre år se­dan tog han sig från Af­gha­nis­tan till Pi­teå och nu se­dan två må­na­der tillbaka har han vis­tats i Stock­holm. Han vän­tar just nu på svar från Mig- ra­tions­ver­ket om han får stan­na i Sve­ri­ge.

– Jag träf­fa­de Ka­vi­an för ba­ra en vec­ka se­dan när jag åt fru­kost på Va­sa­ga­tan. Men trots att vi in­te känt varand­ra så länge kän­ner jag att han är en snäll per­son. Han för­sö­ker fixa ett jobb till mig och jag vill verk­li­gen job­ba, sä­ger Ha­mid Hus­sa­i­ni.

– Men ef­tersom att jag in­te vet om jag får stan­na här i Sve­ri­ge så är tan­ken om ett jobb mest en dröm just nu, sä­ger Ha­mid Hus­sa­i­ni.

Kan kö­pas på nä­tet

Fa­vouv Oson­du kom till Sve­ri­ge för fy­ra år se­dan och han har va­rit hem­lös se­dan dess. Han job­bar var­je dag med att sam­la in bur­kar så han kan hand­la mat. Även han kom­mer va­ra med och mon­te­ra, pa­ke­te­ra och säl­ja kloc­kor­na. Fa­vouv hop­pas på pro­jek­tet och tror att det kom­mer hjäl­pa ho­nom i fram­ti­den.

För när­va­ran­de är pro­jek­tet i förs­ta fa­sen och nu kan man kö­pa och be­ta­la kloc­kor­na med Swish på hem­si­dan ma­de­by­ho­me­less.com. Pla­nen är att den hem­lö­sa per­so­nen själv kom­mer kun­na säl­ja kloc­kor­na ute på stan.

Nu kom­mer kil­lar­na här hjäl­pa mig att mon­te­ra, pa­ke­te­ra och säl­ja kloc­kor­na.

Elin Jons­son

FOTO: JANNIE FLODMAN

EGEN DE­SIGN. Grun­da­ren av Hem­lö­sa.se he­ter Ka­vi­an Fer­dow­si, mit­ten, och han var själv hem­lös un­der tre års tid. Nu har han lan­se­rat kloc­kan som ska hjäl­pa de hem­lö­sa i de­ras var­dag. Här är han till­sam­mans med Fa­vouv Oson­du och Ha­mid Hus­sa­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.