Ökad hot­bild får fler att skaf­fa pa­nik­rum

”Som vil­ket bygg­jobb som helst fast med hög­re dis­kre­tion”. Det sä­ger Jens Pe­ter­sen som byg­ger så kal­la­de ”pa­nic rooms” för ri­ka och kän­da. Ef­ter­frå­gan på de säk­ra rum­men ökar. Stärk­ta väg­gar Skydd mot gas Lug­nan­de de­tal­jer

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Allt fler stock­hol­ma­re in­ve­ste­rar i per­son­li­ga skydds­rum till si­na bo­stä­der. ”Det är per­so­ner som är väl­digt ri­ka el­ler har ett stort me­di­alt ut­rym­me”, sä­ger Jens Pe­ter­sen som in­stal­le­rar ”pa­nic rooms”.

Fler och fler i stan in­stal­le­rar ”Pa­nic rooms”, spe­ci­al­bygg­da rum i lä­gen­he­ter och hus som är svå­ra för in­kräk­ta­re att for­ce­ra.

Tho­mas Lof­tén på sä­ker­hets­fö­re­ta­get MilSec be­rät­tar om hur man ar­be­tar för att stär­ka skal­skyd­den i hem­men.

– En sä­ker dörr är en del av det säk­ra rum­met men vi job­bar till ex­em­pel även med oli­ka typ av tek­nik. Allt från att säk­ra rum­met från knock out-ga­ser, till ka­me­ror i bo­sta­den för att de bo­en­de ska kun­na se vad som på­går ut­an­för det säk­ra rum­met och di­ri­ge­ra rätt hjälp.

Har stark hot­bild

Jens Pe­ter­sen ar­be­tar med att byg­ga ”pa­nic rooms”. Han be­rät­tar att ef­ter­frå­gan på hans tjäns­ter ökar, in­te säl­lan från folk som har en stark hot­bild mot sig.

– Det är per­so­ner som är väl­digt ri­ka el­ler har ett stort me­di­alt ut­rym­me. Van­li­gast är att man gör sov­rum­met sä­kert, sä­ger Jens Pe­ter­sen som me­nar att det finns en väl­digt ro­man­ti­se­rad bild av ”pa­nic rooms”.

– Många har sett fil­men ”Pa­nic room” och as­so­ci­e­rar till ett häf­tigt skydds­rum som det är omöj­ligt att ta sig in i.

Svårt att se

Men fak­tum är att det of­ta in­te ens går att se att ett rum är ett ”pa­nic room”.

– Det är i de fles­ta fall ett van­ligt rum, fast med en ex­tra sä­ker dörr och kraf­ti­ga­re föns­ter. Det är ing­en som vill skyl­ta med att man har ett så­dant rum, det ska lik­som in­te sy­nas, sä­ger Jens Pe­ter­sen.

In­tres­set för att byg­ga säk­ra rum dök först upp i sam­band med att Si­ba-che­fen Fa­bi­an Bengts­son kid­nap­pa­des 2005. Då in­stal­le­ra­des of­ta en hem­lig fast te­le­fon i rum­men, men det fö­re­kom­mer säl­lan i dag.

– De fles­ta har ju si­na mo­bil­te­le­fo­ner på natt­duks­bor­det. Det man of­tast ut­rus­tar rum­men med är pet­flas­kor med vat­ten, för­bands­lå­da och någon­ting som kan upp­ta bar­nens upp­märk­sam­het. Allt för att und­vi­ka pa­nik. Bor man till ex­em­pel i Vasastan el­ler på Ös­ter­malm så är in­sats­ti­den väl­digt kort. Bor man dä­re­mot längst ut på Värm­dö kan man be­hö­va sit­ta en läng­re tid in­nan po­lis är på plats.

FOTO: JENS PE­TER­SEN

RUM FÖR TRYGG­HET. Så här kan det se ut när ett pa­nik­rum in­stal­le­ras. Till hö­ger det fär­di­ga rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.