Ef­ter in­brot­tet var jag in­te li­ka kax­ig läng­re

Vi i Vasastan - - Vasastan - TOMASZ POZAR Tf ny­hets­chef Pra­ta med mig! tomasz.pozar@ di­rekt­press.se

Den som drab­bats av in­brott i sitt hem vet: Det är en jäk­ligt olus­tig käns­la att nå­gon li­ra­re du in­te har an­sik­tet på va­rit in­ne och ro­tat runt bland smyc­ken, pass och kal­ling­ar. Den där käns­lan av smuts ha­de jag hört om från folk som drab­bats in­nan jag fick på­häls­ning själv, så den kän­de jag igen. Mind­re be­redd var jag på den pa­ra­noia som över­skölj­de mig. Gran­nar, hant­ver­ka­re, bi­lis­ter som par­ke­ra­de i när­he­ten el­ler per­so­ner som ba­ra gick för­bi vår port var plöts­ligt al­la po­ten­ti­el­la in­brotts­tju­var: ”Vem av er var det?”.

In­nan på­häls­ning­en var jag emot larm, ökat sä­ker­hets­tänk, fe­ta­re lås och ka­me­ror i hem­men. Ju fler så­da­na de­tal­jer desto mer räds­la, var min de­vis. Ef­ter in­brot­tet? In­te li­ka kax­ig.

Den här vec­kan skri­ver vi om de ex­tremt ri­ka som lå­ter in­stal­le­ra ”pa­nic rooms” i si­na lä­gen­he­ter. Man kan him­la med ögo­nen, tyc­ka det är över­dri­vet och att de sna­ra­re för­stär­ker sin otrygg­het än det mot­sat­ta. Jag him­lar in­te med ögo­nen. Läng­re.

TRÖTT. Var det verk­li­gen så här mörkt för­ra året med?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.