Stå upp-vin­na­re öpp­nar gam­ling­fri­tis

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

I vec­kan till­de­la­des Je­a­net­te Höglund vårt Stå upp-pris för att hon äg­nar all sin fri­tid åt att sö­ka upp och hjäl­pa äld­re hem­lö­sa i stan. Vid års­skif­tet öpp­nar hon ett fri­tis för 55-plus­sa­re i Vasa­par­ken.

Var­je le­dig natt till­bring­ar Je­a­net­te Höglund ute på ga­tor­na där hon le­tar upp äld­re hem­lö­sa, ger dem var­ma klä­der, li­te mat och sov­säc­kar. Of­tast har hon med sig någ­ra vän­ner och ibland fri­vil­li­ga lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor. På ba­ra någ­ra må­na­der har hen­nes Fa­ce­book­si­da ”Vid din sida” fått tu­sen­tals li­ke:s och folk skän­ker peng­ar och klä­der till pro­jek­tet.

Stark kon­kur­rens

I bör­jan av vec­kan till­de­la­des hon där­för Di­rekt­press Stock­holms och Bir­ka­går­dens pris Stå upp för Stock­holm.

– Fan­tas­tiskt! Det känns jät­te­bra att ”Vid din sida” blir upp­märk­sam­mat, för vi mås­te bli fler, sä­ger Je­a­net­te Höglund.

Sa­ra Öh­man på Bir­ka­går­den be­rät­tar att det har va­rit svårt att ut­se en vin­na­re.

– Det har va­rit ro­ligt att lä­sa om att de no­mi­ne­ra­de un­der hös­ten. Fle­ra av dem har gjort bra in­sat­ser. Det vi fas­tan­de för hos Je­a­net­te var hen­nes en­ga­ge­mang, det ba­ra ly­ser om hen­ne. Jag ser re­dan fram emot näs­ta år, sä­ger hon. Till var­dags job­bar Je­a­net­te Höglund som ord­nings­vakt i tun­nel­ba­nan men vid års­skif­tet tar hon tjänst­le­digt och öpp­nar ett fri­tids­gård för äld­re i Vasa­par­ken, i när­he­ten av Sin­ne­nas träd­gård. Lo­ka­len an­vänds i dag ba­ra dag­tid.

– Det är tack va­re spon­so­rer och bi­drag från pri­vat­per­so­ner som jag kan öpp­na fri­tids­går­den. Där ska man kun­na få mat, um­gås, tvät­ta klä­der, kol­la på tv och vi­la. Det kom­mer att fi­nans tre sov­plat­ser men det blir ing­et re­gel­rätt här­bär­ge.

Fri­tids­går­den, som är till för 55-plus­sa­re, ska ha öp­pet var­je dag och det kom­mer att va­ra noll­to­le­rans mot dro­ger.

– Det ska bli en fristad för dem som skö­ter sig. Många här­bär­gen som finns stäng­er vid 18, sen kan de som kom­mer dit in­te gå ut. Så ska det in­te va­ra hos mig, man kom­mer att kun­na kom­ma och gå som man vill från kloc­kan 19. Jag vet in­te än hur länge det ska va­ra öp­pet.

Fix­ar ju­le­ve­ne­mang

Den 17 och 18 de­cem­ber ord­nar Je­a­net­te Höglund dess­utom ett ju­le­ve­ne­mang för hem­lö­sa i Stock­holm.

– De kom­mer att få basta, du­scha och klip­pa hå­ret. Sen blir det jul­klapps­ut­del­ning och så myc­ket mat man or­kar äta från en food­truck.

Pla­nen är att hen­nes pro­jekt ska spri­da sig i he­la lan­det.

– Jag bör­jar i Stock­holm och ska ba­ra få kon­troll över verk­sam­he­ten här. Se­dan kom­mer jag till Gö­te­borg och Mal­mö.

FOTO: YL­VA BERG­MAN

PRISAD. Je­a­net­te Höglund har vun­nit Stå Upp för Stock­holm-pri­set för sitt ini­ti­a­tiv ”Vid din sida”. Här med vän­nen och kol­le­gan Malin Lil­je­dahl (t.v) som ock­så är in­vol­ve­rad i pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.