Sta­den om suc­cé­bu­set: ”Ska­par ba­ra för­vir­ring”

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

”Ge­ni­a­liskt och om­tänk­samt”. Många re­a­ge­ra­de po­si­tivt på Va­sastads­bons spray­a­de mar­ke­ring­ar tio me­ter från över­gångs­stäl­le­na på Dan­ne­mo­ra­ga­tan.

En bil får in­te stå par­ke­rad när­ma­re än tio me­ter ifrån ett över­gångs­stäl­le. Som vi skrev för­ra vec­kan trött­na­de ”Sten” på att se bi­lis­ter som par­ke­ra­de för nä­ra över­gångs­stäl­len böt­fäl­las och spray­a­de eg­na ”10 m”-mar­ke­ring­ar, en för var sida av vägen. ”Ge­ni­a­liskt och om­tänk­samt bus! Hop­pas på copycats i and­ra stads­de­lar” skri­ver en lä­sa­re om Stens mar­ke­ring­ar.

Har gjort för­sök

Själv var per­so­nen i kon­takt med tra­fik­kon­to­ret i frå­gan för ett par år se­dan och fick till svar att man gjort ett för­sök med gu­la mar­ke­ring­ar i kant­ste­nen.

”Ty­värr föll det in­te så väl ut, det vi­sa­de sig att ef­ter di­ver­se ut­för­da re­pa­ra­tio­ner i ga­tan så ham­na­de kants­te- nar­na in­te på sam­ma plats som de ur­sprung­li­gen sut­tit och mar­ke­ring­ar­na ham­na­de på fel­ak­ti­ga av­stånd” stod det i tra­fik­kon­to­rets svar.

I dag har tra­fik­kon­to­ret inga pla­ner på att gö­ra någ­ra mar­ke­ring­ar.

– De ska­par ba­ra för­vir­ring ef­tersom vi stän­digt ge­nom­för för­änd­ring­ar i ga­turum­met. Vi stöt­tar oss mot väg­mär­kes­för­ord­ning­en och där finns inga så­da­na mar­ke­ring­ar, sä­ger An­ders Po­re­li­us, press­an­sva­rig.

FOTO: JOHANN BERNÖVALL

HJÄLPARE. ”Sten” hjäl­per bi­lis­ter­na i Vasastan att und­vi­ka bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.