Prio på cy­kel­farts­ga­tor i pla­nen för Ha­gas­ta­den

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Cy­klis­ter och gå­en­de pri­o­ri­te­ras när tra­fi­ken i Ha­gas­ta­den pla­ne­ras. Bland an­nat vill sta­den byg­ga ”cy­kel­farts­ga­tor”, an­pas­sa­de för cy­klis­ter.

Just nu är ett ut­kast till en tra­fik­lös­ning i Ha­gas­ta­den på re­miss in­ternt in­om Stock­holms stad. Un­der ett in­for­ma­tions­mö­te om Ha­gas­ta­den i ons­dags be­rät­ta­de Gu­nil­la Bro­gren, som är an­sva­rig för tra­fik­pla­ne­ring­en i Ha­gas­ta­den, om de­lar av pla­nen.

– Vi byg­ger en väl­digt cen­tral stads­del och kom­mer att pri­o­ri­te­ra cy­klis­ter, stom­bus­sar och gå­en­de. Bland an­nat pla­ne­rar vi att tes­ta cy­kel­farts­ga­tor. Då byg­ger man en se­pa­rat gång­ba­na och en ge­men­sam kör­ba­na för cy­klis­ter och bi­lis­ter som främst är an­pas­sad för cy­klis­ter, sä­ger Gu­nil­la Bro­gren.

”Fö­re sin tid”

”An­pas­sad för cy­klis­ter” in­ne­bär bland an­nat att has­tig­hets­grän­sen för bi­lar an­pas­sas till en cy­kel­has­tig­het och att mark­ma­te­ri­a­let är säm­re för bi­lar, vil­ket kan gö­ra att det blir li­te ”skum- pi­ga­re” för bi­lis­ter­na, be­rät­tar Gu­nil­la Bro­gren.

– Det är nå­got man har pro­vat i Lin­kö­ping och Gö­te­borg, och även i Stock­holm på Kungs­holms strand.

Gu­nil­la Bro­gren me­nar att tra­fik­pla­nen för Ha­gas­ta­den mås­te ”lig­ga fö­re sin tid”

– En del av Ha­gas­ta­den byggs nu, men and­ra de­lar bör­jar in­te byg­gas för­rän om fle­ra år. De se­nas­te fy­ra åren har det hänt mer än på de tju­go år jag har job­bat med de här frå­gor­na. Det be­ty­der att vi be­hö­ver lig­ga i fram­kant.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

TRAFIKANSVARIG. Gu­nil­la Bro­gren är tra­fik­tek­niskt an­sva­rig i sta­dens pro­jekt­grupp för Ha­gas­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.