SL ska för­dubb­la bil­jett­kon­trol­ler

Vi i Vasastan - - Vasastan - Andre­as Jen­nische

Fus­ket med bil­jet­ter mins­kar – men in­te fort nog. Nu vill SL öka an­ta­let bil­jett­kon­trol­ler till det dubb­la.

Det nya hår­da åt­gärdspa­ke­tet be­skrivs i ett un­der­lag som SL ta­git fram in­för en kom­man­de upp­hand­ling av bil­jett­kon­trol­ler.

I dag är det fö­re­ta­get ISS Fa­ci­li­ty Ser­vices AB som ut­för bil­jett­kon­trol­ler i Stock­holms kol­lek­tiv­tra­fik på upp­drag av SL. Nu­va­ran­de av­tal lö­per ut den sista de­cem­ber 2017 och det är när ett nytt av­tal ska slu­tas som SL vill hö­ja kra­ven och ge näs­ta ent­re­pre­nör i upp­drag att snö­ra på sig hår­da­re hands­kar.

Fem mil­jo­ner kon­trol­ler

En­ligt det al­ter­na­tiv som SL re­kom­men­de­rar bör an­ta­let bil­jett­kon­trol­ler ut­ö­kas till fem mil­jo­ner per år.

Det är en för­dubb­ling jäm­fört med da­gens 2,5 mil­jo­ner kon­trol­ler per år.

– Nu­va­ran­de av­tal lö­per ut och vi ska gö­ra en ny upp­hand­ling. Den ska lig­ga till grund för vå­ra för­stärk­ta in­sat­ser där fär­re fus­kar och tju­vå­ker, sä­ger tra­fiklands­tings­råd Kristof­fer Tam­sons (M).

En­ligt SL:s be­räk­ning­ar är det 3,1 pro­cent av al­la re­se­nä­rer som tju­vå­ker. Trots att an­de­len en­ligt SL:s be­räk­ning­ar har sjun­kit från 3,7 på ba­ra ett år, är Kristof­fer Tam­sons in­te nöjd.

Bil­jett­kon­trol­lan­ter­nas upp­drag ska bli mer renod­lat. Mind­re ser­viceprat med re­se­nä­rer allt­så och fler bil­jett­in­spek­tio­ner.

Vik­ti­ga de­lar i det nya av­ta­let, en­ligt Tam­sons.

– När vi gör den här ty­pen av för­stärk­ta in­sat­ser får vi fler böt­fäll­da. Vi mar­ke­rar ock­så mot he­der­li­ga be­ta­lan­de re­se­nä­rer att vi tar i med hård­hands­kar­na, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Det nya av­ta­let är tänkt att bör­ja gäl­la 1 ja­nu­a­ri 2018.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

MER AV DET­TA. Bil­jett­kon­trol­ler­na ska öka fram­ö­ver, en­ligt SL.

Kristof­fer Tam­sons (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.