Här finns brf:en med högst lån i Stock­holm

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mi­chael Toll

In­ners­tan har många at­trak­ti­va lä­gen­he­ter. Men vad många spe­ku­lan­ter och kö­pa­re glöm­mer är att fas­tig­he­ten kan va­ra eko­no­misk in­sta­bil och sky­högt be­lå­nad.

En ge­nom­snitt­lig bo­stads­rätts­för­e­ning i Stock­holms län har en för­e­nings­skuld på 5 786 kro­nor per kvadrat­me­ter, en­ligt en un­der­sök­ning som al­labrf.se har gjort ba­se­rat på 2015 års bok­slut.

Men vis­sa är be­tyd­ligt mer be­lå­na­de. En del bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har upp till 60 000 kro­nor per kvadrat­me­ter i lån.

– På Ös­ter­malm finns många av Sve­ri­ges älds­ta och bäst sköt­ta bo­stads­rätts­för­e­ning­ar. Men det finns ock­så en del un­dan­tag så man bör all­tid som spe­ku­lant kon­trol­le­ra för­e­ning­ens nyc­kel­tal, sä­ger Ham­pus Dahlstedt, med­grun­da­re av al­labrf.se, i ett press­med­de­lan­de.

Vik­tigt nyc­kel­tal

Lån per kvadrat­me­ter är ett vik­tigt nyc­kel­tal att hål­la koll på när man ska kö­pa en bo­stads­rätt. Of­ta ham­nar det i skymun­dan när spe­ku­lan­ter sna­ra­re fo­ku­se­rar på pris, planlösning och må­nads­av­gift.

– Sö­der­malm och Kungs­hol­men har ge­ne­rellt fler högt be­lå­na­de för­e­ning­ar. En an­led­ning är de många om- bild­ning­ar som har skett här de se­nas­te åren. Det är van­ligt att man i sam­band med om­bild­ning­en tar upp rik­tigt sto­ra för­e­nings­lån, vil­ket gör att man skju­ter upp kost­na­der till fram­ti­da med­lem­mar i för­e­ning­en, sä­ger Ham­pus Dahlstedt, med­grun­da­re av al­labrf.se.

En hög skuld­sätt­ning be­hö­ver dock in­te be­ty­da aku­ta eko­no­mis­ka pro­blem i för­e­ning­en. Har för­e­ning­en höga hy­resin­täk­ter kan den än­då ha en ekonomi i ba­lans.

Vi har ut­an re­sul­tat sökt per­so­ner från sty­rel­sen i den högst be­lå­na­de brf:en, Järn­lo­det 23, på Ös­ter­malm.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

SNYGGT UTVÄNDIGT. Men hur ser bo­sta­den ut när man sy­nar eko­no­min? Många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar är be­lå­na­de till tän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.