Grönt ljus för ef­fek­tivt gift – nu ska råt­tor­na pud­ras ihjäl

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mi­chael Toll

Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen ger dis­pens för be­kämp­nings­me­del mot råt­tor i Stock­holm.

Nu kom be­ske­det som al­la rått­ha­ta­re vän­tat på. Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen har be­slu­tat att ge dis­pens för att an­vän­da det ef­fek­ti­va be­kämp­nings­med­let ” Racu­min pu­der”. Gif­tet är ett pu­der som spru­tas ner i råt­tor­nas bon och gång­ar och som gna­gar­na omöj­ligt kan vär­ja sig mot.

Gif­tet har in­te va­rit till­lå­tet att av­vän­da se­dan mid­som­mar 2015, vil­ket gjort att an­ta­let råt­tor har ökat ex­plo­sions­ar­tat i Stock­holm.

– Vi har be­slu­tat att be­vil­ja dis­pen­sen för att Stock­holms stad ska kun­na han­te­ra den aku­ta si­tu­a­tio­nen med råt­tor på vis­sa plat­ser i Stock­holms in­nerstad, sä­ger Jo­han Hel­ges­son, re­gel­sam­ord­na­re på Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen, i ett press­med­de­lan­de.

Lö­ser in­te pro­ble­met helt

Ti­di­ga­re un­der hös­ten har det på fle­ra håll rap­por­te­rats om sto­ra rått­pro­blem. He­la parkle­kar har över­ta­gits av de bru­na gna­gar­na, som i vis­sa fall va­rit oräd­da och sprung­it över ar­mar­na på barn.

En­ligt Hel­ges­son är dis­pen­sen ett sätt att mins­ka rått­po­pu­la­tio­nen i stan, men det lö­ser in­te pro­ble­met helt.

– Pro­ble­met med råt­tor i väl­be­sök­ta in­nerstads­mil­jö­er går in­te att lö­sa en­bart med be­kämp­nings­me­del. För att mins­ka rått­po­pu­la­tio­nen är det av­gö­ran­de med åt­gär­der som mins­kar till­gång­en till fö­da och at­trak­ti­va bo­mil­jö­er för råt­tor, sä­ger Jo­han Hel­ges­son.

Dis­pen­sen gäl­ler fram till 20 maj 2017.

GNAGARDÖD. Sta­den får dis­pens att fram till näs­ta som­mar an­vän­da ett ef­fek­tivt rått­gift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.