EGEN ER­FA­REN­HET.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Johann Bernövall

Brö­der­na To­mas och Jens Mel­cher­son dri­ver se­dan i au­gusti re­stau­rang­en Bist­ro Brot­hers på Kungs­hol­men. I jul har de be­stämt sig för att ge vad de kan – till dem som ing­et har.

Jens Mel­cher­son tyc­ker att bist­ron bör­jat eta­ble­ra sig sen de tog över lo­ka­len på Fle­ming­ga­tan 45 i som­ras, ett om­rå­de där han upp­le­ver att de stic­ker ut bland ste­ak­housen och and­ra dy­ra­re re­stau­rang­er.

Han me­nar att det tar upp till ett år att eta­ble­ra sig för en ny re­stau­rang men re­da nu så har han och bro­dern To­mas be­stämt sig för att bi­dra i lo­kal­sam­häl­let.

– Min tan­ke om att gö­ra nå­got för de sva­gas­te har fun- nits hos mig i år. Men ti­di­ga­re re­stau­rang­er har jag in­te ägt själv och kun­nat gö­ra som jag vill. Det känns att det var dags!, sä­ger Jens Mel­cher­son.

Skän­ker res­ter

Tan­ken är att man i jul, den 23 de­cem­ber, ska ar­ran­ge­ra ett gra­tis jul­bord för hem­lö­sa, i sam­ar­be­te med Stads­mis­sio­nen. Dess­utom kom­mer re­stau­rang­en att skän­ka res­ter­na från de­ras ”van­li­ga” jul­bord med start den 1 de­cem­ber.

”Man fick gå till so­ci­a­len”

En­ga­ge­mang­et grun­dar sig i eg­na upp­le­vel­ser, be­rät­tar Jens.

– Jag har haft släk­ting­ar som i prin­cip bott på en buss­håll­plats. Sen så har jag själv va­rit fat­tig som en kyrkråt­ta en gång i ti­den. Det hände att man fick gå till so­ci­a­len för att få peng­ar till en barn­vagn, sä­ger han och läg­ger till:

– Men jag kan in­te tän­ka mig hur det är att va­ra bo­stads­lös i dags­lä­get, det mås­te va­ra fruk­tans­värt. Det känns vik­tigt att gö­ra någon­ting här på hem­ma­plan.

Dock så är det in­te ba­ra lo­kalt som brö­der­na vill bi­dra. Ut­ö­ver sam­ar­be­tet med Stads­mis­sio­nen så kom­mer all dricks un­der de­cem­ber må­nad skän­kas till Rö­da Kor­set.

FOTO: MOSTPHOTOS

TÄNKT PÅ DET LÄNGE. ”Min tan­ke om att gö­ra nå­got för de sva­gas­te har fun­nits hos mig i år”, sä­ger Jens Mel­cher­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.