Gick i trap­pa – då slog Höv­ding­en till

Vi i Vasastan - - Vasastan - Cla­rence Fren­ker

Den 35-åri­ge man­nen träd­de sin Höv­ding runt hal­sen och bör­ja­de gå mot cy­keln. Då ut­lös­tes plöts­ligt den air bag­lik­nan­de hjäl­men runt hans hu­vud mitt i trapp­hu­set. Nu krä­ver man­nen en ny – men fö­re­ta­get väg­rar.

– Jag har ju in­te hop­pat bun­gyjump med den, sä­ger man­nen.

’ Höv­ding­en har bli­vit ett populärt al­ter­na­tiv till hjälm bland många cy­klis­ter i Stock­holm. Bland an­nat för att den in­te för­stör fri­sy­ren sam­ti­digt som den skyd­dar hu­vu­det vid en olyc­ka med en slags air­bag.

Men för en 35-årig man i Stock­holm ska den ha va­rit li­te väl ef­fek­tiv.

En­ligt en an­mä­lan som in­kom­mit till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, ska hans Höv­ding ha ut­lösts när han gick i ett trapp­hus.

Smäll­de till

Man­nen be­rät­tar själv att han träd­de Höv­ding­en runt hal­sen, ak­ti­ve­ra­de den och bör­ja­de gå mot sin cy­kel när det plöts­ligt smäll­de till.

Ef­ter hän­del­sen tog han kon­takt med Höv­dings kon­tor i Mal­mö med hopp om att kun­na re­kla­me­ra och få en ny, al­ter­na­tivt peng­ar­na till­ba­ka. En Höv­ding kos­tar cir­ka 2 500 kro­nor och är för­bru­kad när den har ut­lösts.

– När jag hör­de av mig och be­rät­ta­de vad som hänt sa de att jag ha­de an­vänt den fel­ak­tigt. Men det hål­ler jag in­te med om, sä­ger 35-åring­en till oss.

”Ba­ra vid cyk­ling”

I stäl­let ska fö­re­ta­get ha hän­vi­sat till en sida i en in­struk­tions­bok där det står att ”Höv­ding är till för att skyd­da dig vid cyk­ling och ska där­för va­ra av­sla­gen när du in­te cyklar”.

Men en­ligt 35-åring­en följ­de det ald­rig med nå­gon så­dan in­struk­tions­bok med hans hjälm.

– De skri­ver att du in­te ska ha den på dig när du hop­par bun­gyjump el­ler åker mo­torcross. Men det står ing­en­stans att du in­te kan gå med den ak­ti­ve­rad. Och det är det jag vän­der mig emot, sä­ger han.

En grå­zon

Fred­rik Car­ling, vd för Höv­ding, kän­ner till an­mäl­ning­en.

Hur van­ligt är det att Höv­ding­en ut­lö­ses på det sätt som be­skrivs?

– Fel­ak­ti­ga upp­blås­ning­ar är in­te van­ligt, men det är klart att det finns till­fäl­len där det har skett ut­an att an­vän­da­re vän­tat sig det. Det finns en gräns för vad an­vän­dar­na tyc­ker att de kan för­vän­ta sig av Höv­ding kont­ra vad den kan le­ve­re­ra. Och ibland kan det va­ra en grå­zon mel­lan de två sa­ker­na, sä­ger Fred­rik Car­ling.

Höv­ding ska nu ut­re­da ären­det och läm­na ett svar till ARN.

FOTO: JO­NAS INGERSTEDT

HUVUDSAKLIG AIR­BAG. En höv­ding i ut­löst till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.