Här po­se­rar po­li­ser­na nak­na fram­för ka­me­ran

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mi­chael Toll

Den är ex­klu­siv, den är svår­till­gäng­lig. Och den in­ne­hål­ler helt av­kläd­da po­li­ser. Nu är fö­re det­ta tun­nel­ba­ne­po­li­sens na­ken­ka­len­der här.

I och med po­li­sen sto­ra om­or­ga­ni­sa­tion finns det in­te läng­re någ­ra tun­nel­ba­ne­po­li­ser i Stock­holm. Men de som ti­di­ga­re ar­be­tat som det hål­ler kvar i sin drygt tio år gam­la tra­di­tion – att pro­du­ce­ra en na­ken­ka­len­der.

– Vi har gjort det här i ett drygt de­cen­ni­um. Vi blir fär­re, äld­re och fu­la­re för var­je år som går, sä­ger Ar­ne Wern som själv po­se­rar på fle­ra bil­der.

Nå­gon mo­del­lut­tag­ning el­ler casting är det in­te tal om. Det är en be­grän­sad trupp som vill po­se­ra fram­för ka­me­ran.

– Det är svårt nog att få ihop till­räck­ligt med folk, vi får fi­gu­re­ra på fle­ra bil­der för att få ihop till årets al­la må­na­der, sä­ger Ar­ne Wern.

”Miss av myn­dig­he­ten”

Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) tyc­ker det är en re­jäl miss av po­lis­myn­dig­he­ten att in­te läng­re sat­sa på spe­ci­al­in­rik­ta­de po­li­ser i tun­nel­ba­nan.

Och det hand­lar in­te om att fler ska po­se­ra nak­na i nå­gon ka­len­der ut­an för att Stock­holm som stad ska bli tryg­ga­re.

– Vi mis­sar en vik­tig del i po­li­sens ar­be­te i dag. En de- di­ke­rad po­lis­grupp som ar­be­tar med brotts­be­kämp­ning i tun­nel­ba­nan är en vik­tig grund­plat­ta i trygg­hets­ar­be­tet, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Ny­li­gen träf­fa­de han den fö­re det­ta po­lis­che­fen i New York, Jo­seph Nu­gent, som lyc­ka­des mins­ka brotts­lig­he­ten i tun­nel­ba­nan re­jält. Det­ta ge­nom att till­sät­ta tu­sen­tals tun­nel­ba­ne­po­li­ser.

I dag har New York 2570 po­li­ser ut­sprid­da i tun­nel­ba­ne­sy­ste­mets 469 sta­tio­ner. Stock­holm har in­te en en­da.

– Över­sät­ter vi det till Stock­holm blir det cir­ka 500 po­li­ser i tun­nel­ba­nan. Men vi har noll. Det är in­te rätt, sä­ger Tam­sons som in­te vill ut­ta­la sig om po­li­ser­nas na­ken­ka­len­der.

AVKLÄDD KONSTAPEL. Po­li­ser­na ger ut en na­ken­ka­len­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.