S-topp ta­lar ut om namn och skils­mäs­sa – som se­ri­e­fi­gur

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mi­chael Toll

Stads­bygg­nads- och Kul­tur­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) har bli­vit en se­ri­e­fi­gur. ”Känns he­der­samt och skräc­kin­ja­gan­de på sam­ma gång”.

Se­ri­e­teck­na­ren Tho­mas Ols­son bör­ja­de ri­ta se­ri­en Ro­gert 2005. Li­ka länge har han bli­vit van att se kul­tur­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gerts (S) namn skym­ta för­bi.

– Var­je gång jag goog­la­de ”Ro­gert” dök ”Ro­ger Mo­gert” upp. Han är ju en po­li­ti­ker som syns myc­ket och of­ta fi­gu­re­rar i media, sä­ger Tho­mas Ols­son.

Se­ri­en Ro­gert la­des ner för­ra året, men när se­ri­e­tid­ning­en Ga­la­go hör­de av sig och und­ra­de om in­te ka­rak­tä­ren Ro­gert kun­de träf­fa Mo­gert fick han gö­ra come­back. Ny­li­gen träf­fa­de de varand­ra.

– Jag in­ter­vju­a­de Ro­ger Mo­gert. Om jag ska va­ra är­lig var jag ba­ra in­tres­se­rad av hans ef­ter­namn. När vi ha­de snac­kat åk­te jag hem och ri­ta­de se­ri­en, sä­ger Tho­mas Ols­son.

”Skit­kul”

I se­ri­en är re­pli­ker­na or­da­grant från in­ter­vjun. Dä­re­mot har ord­ning­en på re­plik­skif­te­na änd­rats nå­got.

Det mesta hand­lar som sagt om ef­ter­nam­net Mo­gert men även Ro­ger Mo­gerts skils­mäs­sa med ex-frun Ve­ro­ni­ca Palm, ti­di­ga­re riks­dags- le­da­mot för S, tas upp i se­ri­en.

Ro­ger Mo­gert sam­man­fatt­ning av se­ri­e­upp­le­vel­sen: skräck­blan­dad för­tjus­ning,

– Det var väl­digt ovän­tat att de vil­le gö­ra en se­ri­estripp med mig. Jag får se hur jag fun­ge­rar i en se­ri­e­tid­ning, sä­ger han till Stock­hol­mDi­rekt.

Hur känns det att ha bli­vit en se­ri­e­fi­gur? – Ska jag va­ra helt är­lig så känns det skit­kul, det är he­der­samt och skräc­kin­ja­gan­de på sam­ma gång. Man får se hur det här lan­dar, sä­ger Ro­ger Mo­gert.

Se­ri­en i sin hel­het pub­li­ce­ras i tid­ning­en Ga­la­go som kom­mer ut i bu­tik 6 de­cem­ber.

UTDRAG. En sida från nya num­ret av Ga­la­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.