Trump el­ler tom­ten – vem är värst för ditt bo­en­de?

DET PÅ­VER­KAR PRISERNA: ✓ Trump ✓ Mar­kav­gif­ter ✓ Bo­en­de­par­ke­ring ✓ Rän­tan ✓ Ju­len

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker 073 600 69 26 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Från Do­nald Trump till höj­da mar­kav­gif­ter. Un­der hös­ten har en rad hän­del­ser ägt rum som be­fa­ras le­da in Stock­holms bo­stads­mark­nad i osäk­ra­re ti­der. En­ligt ex­per­ter­na är dock jul­tom­ten ett stör­re hot än Trump än så länge.

Den värs­ta tur­bu­len­sen ef­ter amor­te­rings­kra­vets in­fö­ran­de har lagt sig. Men hös­ten har nu bju­dit på en rad hän­del­ser som di­rekt el­ler in­di­rekt på­ver­kar bo­stads­pri­ser­na i Stock­holm och sät­ter mark­na­den i gung­ning.

Ef­ter det ska­ki­ga pre­si­dent­va­let i USA vän­tar yt­ter­li­ga­re val i Frankrike och Tyskland.

Mäk­lar­na har än­nu in­te märkt av nå­gon Trump-ef­fekt i Stock­holm. Men de ute­slu­ter in­te att den kan kom­ma se­na­re be­ro­en­de på hur världs­e­ko­no­min och den svens­ka ex­por­ten på­ver­kas.

– Vid vis­ning­ar av stör­re lä­gen­he­ter kan det kom­ma upp som ett dis­kus­sions­äm­ne. Många är väl­digt kun­ni­ga och på­läs­ta. Men det är ingen­ting som har gett nå­gon di­rekt ef­fekt än­nu. En­ligt min upp­fatt­ning är mark­na­den sta­bil just nu, sä­ger Ange­li­ca Her­mans­son som är kon­tors­chef på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling.

En­ligt Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom vid SBAB, har kö­par­na änd­rat be­te­en­de un­der hös­ten. Det är del­vis en ef­fekt av amor­te­rings­kra­vet, me­nar hon, vil­ket re­sul­te­rat i en lug­na­re pris­ut­veck­ling men ock­så en mer upp­de­lad mark­nad. Ex­em­pel­vis väl­jer de som har någ­ra för­sälj­ning­ar i ryg­gen att bo mind­re och läng­re ut för att in­te för­kö­pa sig.

– Det är kom­plexa fak­to­rer. Ing­en kan sä­ga ex­akt hur ex­em­pel­vis va­let i USA kom­mer att på­ver­ka ge­me­ne man just nu. Men vi ser helt klart ett nytt köp­be­te­en­de över­lag och det bör man ha i åtan­ke bå­de som kö­pa­re och säl­ja­re. Du kan in­te läng­re för­vän­ta dig att få ut li­ka myc­ket som din gran­ne, sä­ger Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom vid SBAB.

Läs på or­dent­ligt

Pa­ral­lellt rus­tar ock­så allt fler för fram­ti­da rän­te­höj­ning­ar.

Ar­tu­ro Ar­ques, Swed­banks och Sp­ar­ban­ker­nas pri­va­te­ko­nom, rå­der där­för al­la som pla­ne­rar att kö­pa bo­stad den när­mas­te ti­den att lä­sa på or­dent­ligt, stu­de­ra års­re­do­vis­ning­ar­na och ta höjd i kal­ky­ler­na för­fram­ti­da kost­nads­ök­ning­ar.

And­ra fak­to­rer som har be­fa­rats på­ver­ka priserna, dock i en mind­re ut­sträck­ning, är de fö­re­slag­na höj­ning­ar­na av mar­kav­gif­ter­na i Stock­holm och att nya bo­end epar­ke­rings­reg­ler har in­förts.

Stan­nar av kring jul

Den störs­ta däm­pan­de hän­del­sen den när­mas­te ti­den sta­vas ju­len då bo­stads­mark­na­den som re­gel stan­nar av. Och al­la ex­per­ter är över­ens om att det är den fak­tor som kom­mer på­ver­ka priserna på kort sikt.

– Det är full fart fram till lu­cia men se­dan dör det ut för sä­song­en. Själv skul­le jag in­te läg­ga ut mitt hus till för­sälj­ning ef­ter det. De som mås­te gö­ra af­fär in­nan jul har fort­fa­ran­de en chans men då gäl­ler det att skyn­da sig, sä­ger An­ders Lewén, fran­chi­se­ta­ga­re vid Svens­ka Fas­tig­hets­för­med­lings kon­tor i Brom­ma.

Du kan in­te läng­re för­vän­ta dig att få ut li­ka myc­ket som din gran­ne.

FOTO: MOSTPHOTOS

SVÅRSÅLT. En hän­del­se­rik höst och en stun­dan­de jul kan på­ver­ka bo­stads­pri­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.